آیا برای آوردن فرزند جدید می‌شود به تقاضای کودک اول مبنی بر اینکه برادر و خواهر می‌خواهد، اتکا کرد؟
بله، چون نظر مساعد کودک اول شرط مهم است.
خیر، چون پدر و مادر تصمیم اصلی را می‌گیرند و کودک به همان شکل که می‌گوید بچه دیگری بیاید، می‌تواند بعد از آمدنش اظهار ناخشنودی کند.