کدام جمله از نظر شما صحیح است؟
عدم توجه به دختران از جانب والدین به خصوص پدران می تواند به طور بالقوه احتمال گرایش دختران به ایجاد ارتباط با جنس مقابل را افزایش دهد.
به نظر من بهتر است پدر هیچگونه ارتباطی با فرزند دخترش نداشته باشد.