مهمترین عامل کاهش فرزندآوری در سال‌های اخیر را چه می‌دانید؟
بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده
دسیسه‌های دشمنان خارجی و تبلیغات آنان
مسوولیت‌پذیری پایین زوجین در تصمیم فرزنددارشدن