نی نی بان

آرشیو نظرسنجی
به نظر شما کیفیت تربیت فرزند بیشتر بستگی دارد به:
ژنتیک و وراثت از والدین
محیط، دوستان و جامعه