سونوگرافی انتی برای چیست/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که انجام سونوگرافی ان تی در بارداری چقدر اهمیت دارد؟

ماموگرافی در بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که ماموگرافی در دوران بارداری مضر است؟

فیبروآدنوم و بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا فیبروآدنوم سینه با سونوگرافی در دوران بارداری قابل تشخیص است؟

دقیق ترین سونوگرافی در بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که دقیق ترین سونوگرافی چه ویژگی هایی دارد؟

تعداد سونوگرافی بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که در سه ماه آخر بارداری انجام تعداد زیاد سونوگرافی مضر است؟

سونوگرافی سه ماه آخر بارداری/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که سونوگرافی در سه ماه آخر بارداری در چه مواردی توصیه می گردد؟

اولین سونوگرافی بارداری هفته چندمه/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که زمان مناسب اولین سونوگرافی بارداری چه موقعی است؟