اهمیت ختنه نوزاد/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا ختنه پسرها از نظر پزشکی مفید است یا این یک باور غلط است؟

موارد منع ختنه/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که موارد منع ختنه چیست؟

انواع روش ختنه/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود انواع روش ختنه نوزاد کدام است؟

مراقبتهای لازم بعد از ختنه/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که مراقبت‌های لازم بعد از ختنه کردن چیست؟

علت ختنه پسران/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که علت ختنه پسران چیست؟

ورم بیضه در نوزادان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که ورم بیضه در نوزادان چه درمانی دارد؟

هیپوسپادیاس در نوزادان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که بهترین زمان برای عمل بیماری هیپوسپادیاس در نوزادان چه موقع است؟

نزول بیضه نوزاد/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که علت ایجاد بیضه نزول نکرده چیست و درمان آن چیست؟

اکو کاردیو گرافی قلب جنین/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که در چه مواردی اکو کاردیو گرافی قلب جنین توصیه می گردد؟

بهترین مرکز اکوکاردیوگرافی/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که یک مرکز اختصاصی برای اکو قلب جنین و کودک چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

زمان مناسب اکوی قلب جنین/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که زمان اکوکاردیوگرافی قلب جنین چه موقع است؟

صدای اضافی قلب نوزادان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که صدای اضافی در قلب یا سوفل قلبی نشانه بیماری است؟

بیماری های مادرزادی قلب/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که بیماری های مادرزادی قلب کودکان را در دوران جنینی می توان تشخیص داد؟