631
کد: 197277
27 فروردين 1398 - 20:33
عوام معمولا ادعا می کنند که با دیدن شکل شکم می توانند بگویند جنین پسر است یا دختر.

عوام معمولا ادعا می کنند که با دیدن شکل شکم می توانند بگویند جنین پسر است یا دختر. اگر حجم جنین بالای شکم مادر قرار گرفته باشد پسر و در غیر این صورت دختر است. ولی باید دانست که چنین پیشگوئی مبنای علمی ندارد و بهیچ وجه نمی توان قبل از تولد جنس چنین را تعیین کرد، از مدتها پیش برای این منظور امتحاناتی می کردند ولی هیچکدام تاکتون قابل اعتماد نبوده است.
یکی از طرق معمولی اینست که قلب جنین پسر کمتر ضربان دارد تا قبلی جنین دختر. بنابراین اگر تعداد ضربانات کمتر از ۱۳۵ در دقیقه باشد بنظر میآید بچه پسر باشد و اگر بیشتر از ۱۴۵ باشد دختر است.
این طریقه هم قابل اطمینان نمی باشد زیرا تعداد ضربانات قلب در حال عادی تغییر می کند. احتمال دارد که با پیشرفت علوم، طریقه شیمیائی یا بیولوژیکی ابداع شود که بوسیله آن بتوان جنس جنین را تشخیص داد.
در ماههای اول آبستنی حتی با مشاهده مستقیم هم نمی توان تشخیص داد که جنین پسر است یا دختر مثلا اگر زنی در ماههای دوم و سوم سقط کند نمی توان فهمید پسر بوده یا دختر، از آخر ماه سوم بعد دستگاه تناسلی خارجی جنین بوجود آمده و می توان با مشاهده آن جنس جنین را تشخیص داد.

آیا معلوم شده است که علت پسر یا دختر شدن بچه چیست؟
نظریه ای که امروز طرفدارانی دارد اینست که در مرد دو نوع اسپرماتوزوئید وجود دارد یکی تولید پسر و دیگری تولید دختر میکند این دور نوع اسپرماتوزوئید به تعداد مساوتی بوجود می آیند ولی سلولهاى تخم – همه مثل هم هستند. اگر اسپرماتوزوئیدی که تولید پسر می کند جفت شود بچه مزبور پسر و در غیر اینصورت دختر خواهد بود.بنابراین در اینجا مادر دخالتی ندارد.
تا آنجائی که معلوم شده خیر، سابقاً تصور می کردند که جنسیت بین راست تولید پسر و تخمهای ازاد شده از ܕ ܨ ܐܝ ܘܗܝ ولی ثابت شده که این نظریه بی اساس می باشد. زیرا زنهائی که یک تخمدان آنها را برداشته اند هم پسر میزایند هم دختر، دکتر William یکی از متخصصین علم مامائی نذر موقع عمل قیصر کیا تخمدانها را معاینه نموده و هیچ رابطهای بین جنس جنین و طرفی که تخم آزاد شده نیافته است.

پس از وقوع بارداری آیا میتوان جنس جنین را تغییر داد؟
خیر، بخصوص در حیوانات طبقه عالی و انسان، زمانی تصور می کردند که جنس جنین بستگی دارد به تغذیه مادر در زمان آبستنی ولی ثابت شده که این نظریه هم موهومی بیش نیست. امروزه مسلم شده که از بدو اتحاد تخم و اسپرماتوزوئید جنسیت جنین ثابت گردیدہ و ہمحضس آبستنی بھیچ وسیله نمیتوان آنرا تغییر داد.

آیا میتوان پسر یا دختر بودن بچه را بطوری دلخواه انتخاب کرد؟
چندین قرن است که در جستجوی روشی هستند تا بدان وسیله بتوانند دختر یا پسر بودن جنین را تحت کنترل و اختیار درآورند. روشهای زیادی برای این منظور ابداع شده است ولی هیچیک ارزش علمی ندارد.
در حدود ۱۵۰ سال پیش یکفنر دانشمند بنام Drelincourt در حدود ۲۶۲ فرضیه مختلف درباره پسر یا دختر شدن جنین و تحت کنترل درآوردن آن که توسط دیگران بیان شده بود جمع وری کرد و ثابت نمود که همگی بی اساس هستند. خود او بعداً فرضیه ای بنا نهاد که معلوم شد آنهم غلط است. در حدود ۲۰ سال پیش یکی از اطباء ادعا می کرد که محیط اسیدی مناسب اسپرماتوزوئیدهائی است که تولید دختر می کند و محیط قلیائی مناسب اسپرماتوزوئیدهائی است که تولید پسر می کند.
بنابراین برای اینکه بچه دختر شود قبل از مقاربت یک دوش اسیدلاکتیک و برای داشتن پسر یک دوش بیکربنات دو سود لازم است. هنوز صحت این فرضیه به اثبات نرسیده است. اخیراً عدهای از دانشمندان که در این زمینه مشغول تحقیق هستند ادعا کردهاند که در حیوانات می توانند جنسیت جنین را تحت کنترل خود درآورند و مبنای کار آنها بر این پایه استوار است که اسپرماتوزوئیدهای بوجود آورنده جنس مذکر را از جنس مؤنث جدا کرده و بطور مصنوعی آنرا بحیوان تلقیح می کنند.
اگر چنین عملی صحیح باشد انجام آن در مورد انسان فوق العاده دشوار خواهد بود. بنابراین امکان هرگونه عملی که بتوان بوسیله آن جنس جنین را تحت کنترل درآورد مربوط و منوط به آزمایشها و کوششهای آینده خواهد بود. درباره تولید مثل مطالب زیادی دارم که میل دارم با شما صحبت کنم ولی چون امروز بحث ما طولانی شده بهتر است بقیه را بفردا موکول کنیم. جلسه آینده درباره جلوگیری از آبستنی با شما مذاکره خواهم کرد.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: