نی نی بان

آرشیو نظرسنجی
وقتی کودک بهانه گیری می کند:
موبایل در اختیارش قرار می دهم
3.66%
تلویزیون را برایش روشن می کنم
28.05%
به او می گویم باید خودش را با اسباب بازی مشغول کند
68.29%