نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بارداری پس از موعد
به بارداری که تا چهل هفته طول بکشد بارداری پس از موعد گفته می شود. معمولاً برای هر بارداری یک تاریخ تقریبی مشخص می شود.
کد: ۱۶۳۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰