نی نی بان

برچسب ها
برچسب: خونریزی قرص اورژانسی
من قرص لونژیل مصرف کردم و یک ماه است که پریود نشدم.
کد: ۲۱۷۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من رابطه داشتم و بعد از آن قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


من بعد از رابطه قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۴۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


من با نامزدم رابطه بدون دخول داشتم و خونریزی دارم.
کد: ۲۱۴۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من بعد از رابطه قرص اورژانسی مصرف کردم و خونریزی داشتم.
کد: ۲۱۴۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من با نامزدم رابطه داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۴۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من با نامزدم رابطه بدون دخول داشتم و قرص تنسی مصرف کرد.
کد: ۲۱۳۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


من بعد از پریود رابطه داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۳۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


من با همسرم رابطه داشتم و شکمم بزرگ شده است.
کد: ۲۱۳۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


نامزدم قرص اورژانسی مصرف کرده و پریود شده است.
کد: ۲۱۳۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


من با نامزدم رابطه داشتم و قرص اووسیز مصرف کرد.
کد: ۲۱۳۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


من رابطه داشتم و قرص لونژیل مصرف کردم.
کد: ۲۱۳۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


من رابطه داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۲۸۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


من قرص اورژانسی مصرف کردم و خونریزی دارم.
کد: ۲۱۲۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


من رابطه بدون دخول داشتم بعد از آن پریود شدم.
کد: ۲۱۲۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


من رابطه داشتم و خارش و ترشح دارم.
کد: ۲۱۱۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


من با همسرم رابطه داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۱۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


من رابطه بدون دخول داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۰۳۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


با نامزدم رابطه داشتم و شکمم نبض دارد.
کد: ۲۱۰۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


من با نامزدم رابطه داشتم و دو بار قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۰۹۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱