نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مزایای لباس بارداری
در لباس بارداری ضدامواج از الیاف فلز استفاده شده است که می تواند بیش از ۹۹/۹۶ درصد امواج الکترومغناطیس رادیویی و ماکرویو را کاهش دهد.
کد: ۲۲۰۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷