نی نی بان

برچسب ها
برچسب: میزان پروژسترون در خون
ال اچ نرمال در روز ۱۶ پریود چند است؟ مال من ۱۸.۴۴ بود و پروژسترون هم ۳.۵ نشون داد.
کد: ۲۲۲۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰