نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دیواره معده
با ایجاد زخم معده، فرد احساس سنگینی و سیری در معده می کند، همان حالتی که پس از مصرف زیاد آب یا غذا احساس می شود.
کد: ۲۳۲۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴