ترجیح میدهید بعد از کرونا نوع کارتان چگونه باشد؟!
ترجیح میدهم کارم ترکیبی از دورکاری و کار حضوری باشد
ترجیح میدهم به صورت دورکار ادامه دهم
ترجیح میدهم به صورت حضوری به کارم ادامه دهم