423
کد: 205971
17 مرداد 1398 - 06:56
چند تکه ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه و ﺗﻤﺎم داﻧﻪ و ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی درون آن را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﯾﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

چند تکه ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه و ﺗﻤﺎم داﻧﻪ و ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی درون آن را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﯾﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. یک ﺷﺎﺧﻪ تره فرنگی که تمیز کنید به طوریکه ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﯿﺪه و ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺰ آن باقی بماند.ﺗﺮه ﻓﺮﻧﮕﯽ را داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. دو شاخه ﺟﻌﻔﺮی را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﺗﻤﺎم ﺳﺒﺰی ﻫﺎ را داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺳﺮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را رویشعله ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ. ﭘﺲ از ﺟﻮﺷﯿﺪن آب،ﺣﺮارت را ﻣﻼﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭙﺰد. ﺳﻮپ را از ﺻﺎﻓﯽ ﻋﺒﻮر دهید و وﻗﺘﯽ دﻣﺎی آن ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪ، کمی ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ به آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺪﻫﯿﺪ.

نکته:
1) در کشور ما سن شروع غذای کمکی از 6 ماه است ولی کودکانی که کم وزن تر هستند از 4 ماهگی شروع به غذا خوردن میکنند تا سریعتر وزن بگیرند (در کشورهای اروپایی غذای کودک از 4 ماهگی آغاز میشود). لذا این سوپ برای کسانیست که از 4 ماهگی شروع به خوردن غذای کمکی کرده اند.
2) جعفری و گشنیز جزو اولین سبزی های سوپ کودک است. هر 3روز 1 بار 1نوع سبزی به سوپ اضافه کنید مانند جعفری، گشنیز، لوبیا سبز ،کدوسبز،کرفس ،هویج، گوجه فرنگی، سیب زمینی، کدو حلوایی.
3) به سوپ کودک نباید نمک، شکر یا چاشنی اضافه کرد.
4) استفاده از اسفناج تا 1 سالگی مجاز نبوده ونباید به سوپ شیر خوار اضافه شود.
5) بهتر است سوپ نوزاد را در شیشه شیر او نریزید و با قاشق کوچک مناسب اندازه دهان کودک سوپ را به او بدهید.

منبع: niniperarin
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: