چهره ترسناک مجری سابق تلویزیون بعد عمل های زیبایی متعدد/ هر روز زشت تر از دیروز!

صبا راد تصویری را از خود با چهره ای بسیار ترسناک به اشتراک گذاشت.

چهره ترسناک مجری سابق تلویزیون بعد از عمل های زیبایی متعدد/ هر روز زشت تر از دیروز!

صبا راد تصویری را از خود با چهره ای بسیار ترسناک به اشتراک گذاشت.

چهره ترسناک مجری سابق تلویزیون بعد از عمل های زیبایی متعدد/ هر روز زشت تر از دیروز!

صبا راد مجری قدیمی برنامه به خانه برمی گردیم بعد ازدواج با مانی رهنما از تلویزیون و کار اجرا خداحافظی کرد و چهره اش به کلی دگرگون شد.

چهره ترسناک مجری سابق تلویزیون بعد از عمل های زیبایی متعدد/ هر روز زشت تر از دیروز!

منبع: وقت صبح