رفع زردی در نوزادان، نسخه طب سنتی

حجامت پشت گوش نوزاد با خراشهای بسیار جزئی برای درمان زردی نوزاد موثر است.
حجامت پشت گوش نوزاد با خراشهای بسیار جزئی برای درمان زردی نوزاد موثر است.
به گفته متخصصان طب سنتی خوردن عرق کاسنی توسط مادر- خوابانیدن نوزاد روی برگ بید - خرفه ( مالیدن عصاره آن روی زردی ) - حجامت پشت گوش نوزاد با خراشهای بسیار جزئی و آمدن چند قطره خونبرای درمان زردی نوزاد موثر است
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺯﺭﺩﻯ ﻳﺎ ﻳﺮﻗﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ:
ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭﻟﺮﻡ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺴﭙﺎﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮﺭﻯ ﺗﺎ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮﺭﻯ ﺗﺮﻧﺠﺒﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻌﻠﺒﻜﻰ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺨﻮﺭﺍﻧﻴﺪ.
منبع: شفا آنلاین