علت اضافه نکردن وزن در بارداری

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.
چرا برخی مادران باردار وزن مناسبی در این دوران اضافه نمی کنند علل مهم برای کمبود وزن خانم های باردار چیست؟ چگونه می توانیم مانع این امر شویم ؟چه مشکلاتی مانع بالارفتن وزن مادر در حاملگی می شوند ؟

 مهم ترین عللی که سبب وزن گیری نامناسب مادر در دوران بارداری می شوند عبارتند از:
- ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ
- ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﺭژﻳﻢ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺧﺎﺹ (ﻛﻢ ﺧﻮﺭﻯ، ﺭژﻳﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ)
- ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺩﻭﺭﺍن ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ
- ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻗﻠﺒﻰ ـ ﻋﺮﻭﻗﻰ، ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻭ…)
- ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺭﺍﺭﻯ
- ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ
- ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ  ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ
- ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎت
- ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ (ﻭﻳﺎﺭ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﻭ ﭘﻴﻜﺎ)
- ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
- ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ
- ﺗﺤﺮﻙ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ روزانه
- ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۸ سال
- چند ﻗﻠﻮﻳﻰ
- ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۳۷ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ یا سقط
- ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻛﻢ ﻭﺯﻥ
- ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۳ سال ﺑﺎ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﺒﻠﻰ
 علت اضافه نکردن وزن در بارداری
 ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﺖ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﻴﻦ مشاﻭﺭﻩ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ.ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻰ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ، ﺍﻗﻼﻡ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺷﺪﻩ است ﻭ ﻳﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎسب ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﺫﻫﻦ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺷﺖ ﺷﺪﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
 علت اضافه نکردن وزن در بارداری
 افزایش وزن بیشتر زنان باردار خیلی آسان و بدون دردسر اتفاق می‌افتد اما هستند خانم‌های بارداری که افزایش وزن آنها در بارداری مناسب انجام نمی‌شود. یا به دلیل سوخت و ساز بدن، عارضه‌های خاص، ناخوشی صبحگاهی، کم شدن اشتها یا به دلایل دیگر، وزن گیری مناسب نیست. در نتیجه، خطر عارضه‌های دیگر بارداری بیشتر شود. تحقیقات نشان می‌دهد جنین‌هایی که افزایش وزن مادر آنها کمتر از 10 کیلوگرم بوده ریسک زایمان زودرس و کوچک بودن جنین نسبت به سن بارداری بیشتر است. البته خانم‌های خیلی چاقی که افزایش وزن آنها کمتر از 10 کیلوگرم است از این قاعده مستثنا هستند.
در هفته‌های اول بارداری معمولا افزایش وزن ناچیز است و حتی بعضی از خانم‌ها وزن کم می‌کنند. خوشبختانه طبیعت کار خود را به خوبی انجام می‌دهد و حتی زمانی که شما دچار بیزاری از غذا می‌شوید از جنین محافظت می‌کند. جنین کوچک نیازهای تغذیه‌ای محدودی دارد به عبارت دیگر وقتی که افزایش وزن مادر کم است این موضوع تاثیری بر جنین ندارد. اما در سه ماهه دوم بارداری چنین نیست. وقتی که بچه بزرگتر می‌شود نیازهای تغذیه‌ای و کالری او بیشتر خواهد شد. افزایش وزن باید با روندی منظم انجام شود و شما باید افزایش وزن خود را به دقت کنترل کنید.اما اگر وزن گیری شما به اندازه کافی نبود نباید دچار استرس شوید. پزشک یا متخصص تغذیه می‌تواند شما را راهنمایی کنند. برای آنکه بهتر بتوانید این کار را انجام دهید در ادامه چند نکته مهم در این زمینه ذکر شده است.

کالری بیشتری دریافت نمایید
شاید خیلی واضح باشد اما یادآوری می‌کنیم که اگر به اندازه کافی کالری دریافت می‌کنید اما وزن گیری شما مناسب نیست دریافت کالری شما باید افزایش یافته و در مواردی که افزایش وزن واقعا خیلی کم است دریافت کالری باید به اندازه قابل توجهی بیشتر شود. اگر دچار کاهش اشتها شده‌اید باید غذاهای با کیفیت اما با حجم کم میل نمایید. به عنوان نمونه خوراکی‌های دارای چربی سالم گردو، پسته و بادام و غلات با کالری بالا، سرآل، پاستا و حبوبات میل کنید.فعلا از سالاد و غذاهای کاهنده اشتها صرف نظر کنید این نوع غذا را بعد از غذای اصلی میل نمایید تا جلوی اشتهای شما را نگیرد. بجای آن، از غذاهای با کالری بالاتر مثل برگه زردآلو میل کنید.

غذاهای بی‌خاصیت و فراوری شده نخورید
با وجود آنکه شاید خیلی دوست داشته باشید غذاهایی مثل دونات بخورید فعلا اینها را کنار بگذارید. غذاهای شیرین و چرب باعث افزایش وزن می‌شوند اما منابع غذایی مفیدی نیستند و در حال حاضر شما به هر دوی اینها به طور همزمان نیاز دارید.

حجم غذا را کاهش و وعده‌های غذایی را افزایش دهید
بجای سه وعده غذایی با حجم بالا، سعی کنید غذای خود را در شش وعده غذایی و حدودا هر دو ساعت یکبار به صورت میان وعده میل نمایید.
 علت اضافه نکردن وزن در بارداری
 
تمرینات خود را کم کنید
آیا فعالیت بدنی نظم و سنگینی را دارید؟ فعلا بهتر است از فعالیت خود کم کرده و ورزش‌های سبک‌تر انجام دهید.اگر به بیماری استفراغ شدید حاملگی مبتلا هستید حالت تهوع و استفراغ شما بیشتر از یک ناخوشی صبحگاهی ساده خواهد بود. اگر اینگونه است طبیعتا نمی‌توانید به اندازه کافی ویتامین و مواد غذایی مفید دریافت نمایید و آب بدن شما هم کم می‌شود. در صورت که دچار استفراغ شدید حاملگی هستید حتما با پزشک خود مشورت نمایید. او بسته به شدت بیماری با دارو یا با تغییر سبک زندگی آنرا درمان خواهد کرد.
علت اضافه نکردن وزن در بارداری 
48280
کد: 141420
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha