روند افزایش وزن در بارداری، چقدر طبیعی است؟

افزایش وزن زیاد در بارداری برای سلامتی مادر و جنین می تواند خطرساز باشد.
افزایش وزن زیاد در بارداری برای سلامتی مادر و جنین می تواند خطرساز باشد بهتر است با کنترل تغذیه و خورد و خوراک مادر به درمان این عارضه بپردازیم شناخت برخی عوامل تاثیرگذار در اضافه وزن در دوران حاملگی برای مادر بسیار مهم و حیاتی است مراقبت های تغذیه ای مهم برای زنان باردار را در ادامه مطلب در اختیارتان قرار خواهیم داد .

اندازه گیری قد و وزن، پیش از بارداری یا در صورت موجود نبودن آن پیش از پایان ماه چهارم بارداری، برای ارزیابی کفایت افزایش وزن ضروری است. با استفاده از قد و وزن،

نمایه توده بدن (BMI) پیش از بارداری محاسبه می شود. براساس آن، توصیه افزایش وزن مطلوب برای دوران بارداری صورت می گیرد.

مقادیر افزایش وزن توصیه شده برای زنان باردار نوجوان و بزرگسال را در این مطلب در اختیار شما قرار می دهیم:
♦ وضعیت وزن بر اساس نمایه توده بدنی کم وزن یا BMI کمتر از 19.8:
Θ کل افزایش وزن بارداری در:

نوجوانان 18-13 کیلوگرم
بزرگسالان 18-12.5 کیلوگرم
Θ افزایش وزن در هر سه ماه:

سه ماهه اول 2.3 کیلوگرم
سه ماهه دوم و سوم 0.49 کیلوگرم در هفته

♦ وضعیت وزن بر اساس نمایه توده بدنی طبیعی یا BMI=19.8-26:
Θ کل افزایش وزن بارداری در:

نوجوانان 16-12 کیلوگرم
بزرگسالان 16-11.5 کیلوگرم
Θ افزایش وزن در هر سه ماه:

سه ماهه اول 1.6 کیلوگرم
سه ماهه دوم و سوم 0.44 کیلوگرم در هفته

♦ وضعیت وزن بر اساس نمایه توده بدنی اضافه وزن یا BMI بیشتر از 29-26:
Θ کل افزایش وزن بارداری در:

نوجوانان 11.5-8‌کیلوگرم
بزرگسالان 11.5-7 کیلوگرم
Θ افزایش وزن در هر سه ماه:

سه ماهه اول 0.9 کیلوگرم
سه ماهه دوم و سوم 0.3‌ کیلوگرم در هفته

♦ وضعیت وزن بر اساس نمایه توده بدنی چاق یا BMI بیشتر از 29:
Θ کل افزایش وزن بارداری در:
نوجوانان 7 کیلوگرم
بزرگسالان 6 کیلوگرم
Θ افزایش وزن در هر سه ماه:

سه ماهه اول 0.7 کیلوگرم
سه ماهه دوم و سوم 0.23‌ کیلوگرم
منبع: سلام دکتر