دخترم پرخاشگر است، چگونه می‌توانم کنترلش کنم؟

اگر کودک شما در موارد زیادی پرخاشگری دارد، و در محیط های مختلف مانند: منزل، مدرسه، مهمانی و ... این رفتار را نشان می دهد، در کنترل هیجانات ناتوان است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر کلاس اولی ام بسیار تندخو و پرخاشگر است. همواره در حال دعوا در مدرسه است. با گفتن هر نوع حرفی به سرعت عصبانی شده و پرخاشگری می کند. چگونه می توانم پرخاشگری او را کاهش دهم؟

پاسخ دکتر حسین نادعلی،دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه تهران، معاونت درمان مرکز جامع اعصاب و روان آتیه:
اگر کودک شما در موارد زیادی پرخاشگری دارد، و در محیط های مختلف مانند: منزل، مدرسه، مهمانی و ... این رفتار را نشان می دهد، در کنترل هیجانات ناتوان است. توصیه می شود یک چکاپ روان شناسی انجام شود، تا با توجه به شدت مسئله، درمان مطلوب پیشنهاد گردد.