در هفته 12 می توان با قطعیت جنسیت جنین را تعیین کرد؟

سونوگرافی هم مانند هر تست دیگری خطا دارد و بهتر است تا سنین بالاتر بارداری صبر کرده.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: ﺳﻼﻡ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ, ﻣﻦ ﻫﻔﺘﻪ 12 ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﻮﻧﻮﻱ اﻥ ﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ 80 ﺗﺎ 90 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﻉ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺭا ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮﻭﻓﻲ ﻧﺒﻮﺩ. ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻲ ﺗاﻧﻪ ﺗﻮﻱ 12 ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻨد؟ و اﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺭا ﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﻮﻧﻮ ﻗﻴﺪ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ 18 ﭼﻴﺰﻱ ﻧﺨر!

پاسخ دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:
دوست عزیز سونوگرافی هم مانند هر تست دیگری خطا دارد و بهتر است تا سنین بالاتر بارداری صبر کرده و در سونوگرافی های بعدی که طبق نظر پزشک معالج انجام می شود مجددا جنسیت جنین را بررسی کنند.