ملاج سر نوزاد کی بسته می شود؟

می خواهم بدانم وضعیت ملاج نوزاد در ماههای مختلف زندگی اش به چه شکل است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: ملاج سر نوزاد باید تا کی باز باشد؟ باید خیلی نرم باشد؟
   
پاسخ دکتر سامان هامون، متخصص اطفال:
از یک نوزاد به نوزاد دیگر متفاوت است. بعضی ها استخوان های شان نرم است و ملاج شان هم همین طور. آن قسمت ملاج سر نباید بسته شده باشد یعنی به اندازه یک انگشت اشاره جا می گیرد و انگشت در آن قسمت بازی می کند. ضمن این که ملاج عقبی تا دو ماهگی و ملاج جلویی 9 تا 18 ماهگی بسته می شود.