بوی بد ادرار، بانوان بیشتر بدانند

اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﻣﻮﻗﻊ ادرار ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮی ادرارم ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
سوال مخاطب نی نی بان: اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﻣﻮﻗﻊ ادرار ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮی ادرارم ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رو ﻫﻢ ﻣﻦ و ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺮم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﺖ رو ﻧﺪاﺷﺘﻢ . آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮی ادرارم ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؟پاسخ از دکتر فریبا الماسی، متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ لاپاراسکوپی:
بوی نامطبوع ادرار و دستگاه تناسلی نشانه عفونت ادرار یا دستگاه تناسلی است. توصیه می شود حتما یک آزمایش کشت ادرار انجام دهید و بعد از دریافت جواب آزمایش به متخصص مراجعه کنید.