ویار بارداری تا کی هست؟

تهوع بارداری معمولاً فقط در سه ماهه اول بارداری، به خصوص تا هفته ۱۳ و ۱۴ بارداری وجود دارد و پس از این زمان، علائم آن بهبود پیدا می کند.
بیماری صبحگاهی یا ویار بارداری، میل غیرمعمولی یا تنفر کم سابقه از انواع مواد خوراکی یا حتی غیرخوراکی است که در اوایل بارداری شکل می گیرد.

تهوع بارداری معمولاً فقط در سه ماهه اول بارداری، به خصوص تا هفته ۱۳ و ۱۴ بارداری وجود دارد و پس از این زمان، علائم آن بهبود پیدا می کند.

وجود تهوع بارداری معمولاً یکی از نشانه های اولیه بارداری برای اکثر زنان باردار است.

با این حال لازم است زنان باردار برای باردار شدن خود منتظر نشانه هایی مثل قطع پریود یا حالت تهوع بارداری نباشند؛ چراکه در خیلی از بارداری ها حالت تهوع رخ نمی دهد یا اینکه بسیاری از موارد قطع قاعدگی به حاملگی مربوط نیست.
منبع: نی نی سرچ