ورزش در دوران بارداری، آموزش تمرین با وزنه

در هنگام تمرین با وزنه، باید از وزنه‌هاى متوسط و تکرار زیاد استفاده شود.
اصولاً خستگى عمومى مانع از انجام مداوم تمرین با وزنه در زن باردار مى‌شود. موارد منع مطلق همان مسائلى هستند که قبلاً ذکر شده‌اند. توجه داشته باشید که ورزش در حالت طاق‌باز بعد از ۳ ماه اول حاملگى توصیه نمى‌شود.

در هنگام تمرین با وزنه، باید از وزنه‌هاى متوسط و تکرار زیاد استفاده شود. تمرینات چرخشى به‌صورت پرداختن از یک فعالیت ورزشى به فعالیت دیگر با سرعت و روند ثابت انجام مى‌پذیرند و استقامت و قدرت عضلانى را بهبود مى‌بخشند. براى کنترل فشار خون و ممانعت از افزایش پس‌بار، باید اجزاءِ ایزومتریک یا ایستاى فعالیت به حداقل برسند که با تنفس صحیح در حین ورزش و استفاده از وزنه‌اى که بتوان آن را بدون وقفه در میانهٔ راه بلند کرد، این هدف تأمین مى‌شود.

نوع وسیلهٔ مورد استفاده به ترجیح فرد و توان او بستگى دارد. وزنه‌هاى آزاد و دستگاه‌هاى وزنه در باشگاه‌ها مورد استفاده قرار مى‌گیرند. در منزل هم مى‌توان تمریناتى را انجام داد.

در هنگام انتخاب شدن فعالیت مهم آن است که حد وزنه براساس توانائى هر بیمار، و نه یک میزان قراردادى تنظیم شود. تمرین با وزنه در زنان باردارى که پیش از حاملگى کار با وزنه انجام نداده‌اند، توصیه نمى‌گردد.

براى مثال: وزنه‌اى انتخاب کنید که فرد بتواند به‌راحتى آن را ۱۰ تا ۱۵ بار بلند کند. وقتى فرد قادر است بدون مشکل وزنه را ۱۵ بار جابه‌جا نماید، باید به‌قدرى بر میزان وزنه افزوده شود که حداقل ۱۰ بار قبل بلند کردن باشد.

این روش حساب کردن شدت براى هر وسیله‌اى به‌کار مى‌رود؛ وزنه‌هاى آزاد مثل دمبل و یا هالتر، دستگاه‌هاى وزنه، وزنه‌هاى دستى و باندهاى الاستیک. در حین وزنه‌برداری، نباید از RPE معادل ۱۵ براى ورزش هوازى تجاوز شود.


منبع: زیباشو