تعیین زمان تخمک گذاری، جهت جلوگیری از بارداری

اگر پیش بینی و تعیین قبلی زمان تخمک گذاری امکان پذیر باشد پرهیز از مقاربت در روز تخمک گذاری و سه روز قبل و بعد از آن احتمال بارداری را کاهش می دهد.
اگر پیش بینی و تعیین قبلی زمان تخمک گذاری امکان پذیر باشد پرهیز از مقاربت در روز تخمک گذاری و سه روز قبل و بعد از آن احتمال بارداری را کاهش می دهد. این روش برای کسانی که دوره عادت ماهیانه منظمی دارند موثرتر است.

تعیین زمان تخمک گذاری
قبل از اینکه بتوانید روز تخمک گذاری خود را تخمین بزنید لازم است تاریخ ماهانه قاعدگی از سه ماه پیش را یادداشت کرده باشید. کسانی که قاعدگی نامرتب دارند و در حدود هشت روز عقب یا جلو می اندازند به هیچ وجه نمی توانند از این روش استفاده کنند. همچنین کسانی که زمان بین دو قاعدگی آن ها کمتر از 25 روز باشد اکثرا با عدم موفقیت رو به رو می شوند. بعد از زایمان و هنگام شیردهی نیز تا زمانی که حداقل سه دوره به طور مرتب قاعده نشده اید از این روش استفاده نکنید. برای محاسبه بازه تخمک گذاری خود می توانید از ماشین حساب تخمک گذاری دانشنامه فرزند استفاده کنید.

پرهیز در روزهای معین
سه روز قبل و سه روز بعد از زمان تخمک گذاری به دلیل زنده ماندن اسپرم و تخمک احتمال بارداری وجود دارد و بهتر است در این روزها از نزدیکی خودداری شود. فواید این روش آن است که به هیچ گونه دارو یا وسیله ای نیاز ندارید و مورد قبول مذاهب مختلف می باشد. برخی از معایب این روش عبارتند از:

دوره نسبتا طولانی باید از نزدیکی خودداری کنید.
محاسبه دوره ای که امکان بارداری وجود دارد ممکن است قدری پیچیده باشد.
برای خانم هایی که قاعدگی کوتاه یا نامنظم دارند و در دوره بعد از زایمان قابل استفاده نمی باشد.
منبع: دانشنامه فرزند