309018
کد: 139223
12 مهر 1399 - 12:12
در این مقاله فاصله بین مقادیر hcg (عدد بتا) و محدوده نرمال آن در جداول B-HCG بارداری بعد از آخرین پریودی و با استفاده از زمان تخمک گذاری بیان شده است.
هورمون گنادوتروپین جفتی انسان... شاید به گوشتان خورده باشد. نام دیگرش  (hCG) است، هورمونی که در در دوران بارداری ترشح می‌شود. به آن هورمون بتای بارداری و هورمون بتا اچ سی جی هم گفته می شود.
در این مقاله فاصله بین مقادیر hcg (عدد بتا) و محدوده نرمال آن در جداول B-HCG بارداری بعد از آخرین پریودی و با استفاده از زمان تخمک گذاری بیان شده است. هورمون HCG مسئول تمام علائم اولیه بارداری است که زنان را به این سمت سوق می‌دهد که آنها باردار هستند حتی پیش از آنکه تست بارداری انجام دهند. حساسیت سینه‌ها، حالت تهوع و خستگی همگی به دلیل افزایش این هورمون در بدن اتفاق می‌افتد.
گاهی عدد بتا بالا است که امکان دارد به این دلایل باشد: حاملگی مولار، بارداری چندقلویی و اشتباه در محاسبه تاریخ بارداری.
در تمام جداول واحد hcg برابر با mIU/mL  یا IU/L می باشد. مقدار بتا،  شش تا 12 روز بعد از لقاح موفق توسط آزمایش خون تعیین می شود. همچنین مقدار عدد بتا، هشت تا 12 روز بعد از لقاح در ادرار مشاهده می شود. 
 
بتا در هفته چهارم بارداری، نرمال چقدر است؟ 
چرا جداول مقادیر عدد بتا متفاوت است؟
جدوال مقادیر عدد بتا متناسب با نوع آزمایشگاه و واحد بتا متغیر می باشد. در تمام جداول بتا، هنگامی که HCG< 5mIU/mI باشد، باردار نبودن و هنگامی که hcg > = 25mIU/mI باشد، بارداری می باشد. اما در حدود 90% خانم های باردار، مقدار عدد بتا هر دو سه روز دو برابر می شود.
 
بهترین جدول عدد بتا برای محاسبه زمان بارداری چیست؟
می توانید با توجه به زمان آخرین پریودی و زمان تخمک گذاری یکی از جداول زیر را انتخاب کنید.
چگونگی تبدیل جدول مقدار عدد بتا با هفته به جدول مقدارعدد بتا با روز؟
بیشتر جداول هورمون بارداری به هفته می باشند به عنوان مثال 3 هفته بعد از شروع پریودی = 3 هفته از آخرین پریودی= یک هفته بعد از تخمک گذاری= یک هفته قبل از پریودی؛ در حالتی که چرخه پریودی 28 روزه باشد.
مقدار عدد بتا بعد از آخرین پریودی و سن بارداری به هفته، واحد IU/L:
2-3 هفته بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 70-10
3-4 هفته بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 750-10
4-5 هفته بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 7000-200
5-6 هفته بارداری، مقدار عدد بتادر حدود 32000-200
6-8 هفته بارداری، مقدارعدد بتا در حدود 150000-4000
8-12 هفته بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 210000-64000
هفته 14 بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 62000-14000
هفته 15 بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 70000-12000
هفته 16 بارداری، مقدارعدد بتا در حدود 56000-9000
هفته 17 بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 56000-8000
هفته 18 بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 58000-8000
مقدار عدد بتا  بعد از آخرین پریودی در مقابل غلظت  بتا در واحد mIU/L:
مقدار نرمال عدد بتا در مردها کمتر از  mIU/mL 5 می باشد. مقدار نرمال عدد بتا در خانم های غیر باردار نیز کمتر از 5 mIU/mL می باشد. بعد از پریودی مقدار عدد بتا در خانم ها کمتر از 9.5 mIU/mI می باشد.
3 هفته LMP: mIU/mI 5-50 
4هفته LMP: mIU/mI 5-426 
5 هفته LMP: mIU/mI 18-7340
6 هفته LMP: mIU/mI 1080-56500
7-8هفته LMP: mIU/mI 7650-229000
9-12هفته LMP: mIU/mI 25700-288000
13-16 هفته LMP: mIU/mI 13300-254000
17-24 هفته LMP: mIU/mI 4060-165400
25-40 هفته LMP: mIU/mI 3640-117000
جدول عدد بتا طبیعی در سه ماهه اول بارداری بر اساس واحد mIU/mI و IU/L:
پیش از هفته اول بارداری: mIU/mI 5-50
هفته دوم بارداری: mIU/mI 50-500
هفته سوم بارداری: mIU/mI 100-10000
هفته چهارم بارداری: mIU/mI 10000-30000
هفته پنجم بارداری: mIU/mI 3500-115000
هفته 8-6 بارداری: mIU/mI 12000-270000
هفته دوازدهم بارداری: mIU/mI 15000-220000
جدول مقدار عدد بتا براساس تعداد روز بعد از تخمک گذاری با واحد mIU/L:
 
بتا در هفته چهارم بارداری، نرمال چقدر است؟ 
جدول برای بارداری موفق
10 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 16
11 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 24
12 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 37
13 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 62
14 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 102
15 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 139
16 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 207
17 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 297
18 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 417
19 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 614
20 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 857
21 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 1248
22 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 1717
23 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 2439
24 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 3396
25 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 4285
26 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 5582
27 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 7128
28 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 9449
29 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 11487
30 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 15280
برای خانم هایی که چند قلو باردار هستند، عدد بتا از بارداری های معمولی 50-30 % بیشتر است. 
اگر در هفته پنجم بارداری باشید، مقدار عدد بتا شما باید چقدر باشد؟
مقدار عدد  بتا در هفته پنجم بارداری به روش زیر محاسبه می شود:
در جدول بتا براساس آخرین پریودی، مقدار عدد بتا  برابر با 18 تا mIU/mI 7340 می باشد. 
در جدول تخمک گذاری، هفته پنجم مساوی 35 روز است و اگر چرخه پریودی شما 28 روزه باشد، 5 هفته مساوی 21 روز می باشد بنابراین مقدار عدد بتا روز 21 بعد از تخمک گذاری حدود IU/I 1248 می باشد. اگر چرخه پریودی شما 30 روزه باشد تخمک گذاری در روز 16 شروع می شود و هفته پنجم مساوی روز 23 می باشد و مقدار hcg برابر IU/I 2439 می باشد.
مقدارعدد بتا برای خانمی که در هفته ششم بارداری است چقدر است؟
هفته ششم بارداری به معنی 6 هفته پس از آخرین پریودی و 28 روز پس از تخمک گذاری می باشد. 
جدول بارداری برای 6 هفته پس از آخرین پریودی در مقابل مقدار عدد بتا براساس واحد mIU/mI یا IU/I
سه هفته :0-5 
4 هفته: 5-426
5 هفته: 18-7340
6هفته: 1080-56500
7 تا 8 هفته: 7650-229000
9 تا 12 هفته: 25700-288000
13 تا 16 هفته: 3300-253000
17 تا 24 هفته: 4060-165400
25 هفته تا انتها: 3640-117000
 
بتا در هفته چهارم بارداری، نرمال چقدر است؟ 
توصیه به خانم های باردار
جداول را به دقت مطالعه کنید و زمان آخرین پریودی و تخمک گذاری را محاسبه کنید. 

مهم‌ترین مطالب در این‌باره:
هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) در دوران بارداری ترشح شده و به همین دلیل به عنوان هورمون بارداری شناخته می‌شود. اسامی دیگر آن، هورمون بتای بارداری و هورمون بتا اچ سی جی است.
این هورمون توسط سلول‌های جفت تولید شده و تخمک را بعد از بارور شدن تغذیه می‌کند و به دیواره رحم می‌چسبد. میزان هورمون، 11 روز بعد از لقاح از طریق آزمایش خون و 12 تا 14 روز بعد از لقاح توسط آزمایش ادرار قابل تشخیص است. به طور کلی، میزان هورمون اچ سی جی هر 72 ساعت 2 برابر می‌شود.
میزان این هورمون در هفته 8 تا 11بارداری به اوج خود رسیده و در ادامه بارداری کاهش پیدا می‌کند.

نکات مهم در مورد هورمون اچ سی جی و تفسیر آزمایش بتا
-با پیشرفت بارداری و افزایش سطح هورمون اچ سی جی، زمان لازم برای 2 برابر شدن هورمون، به حدود 96 ساعت می‌رسد؛
-ممکن است در یک بارداری میزان هورمون پایین باشد و بچه کاملا سالم به دنیا بیاید. نتایج سونوگرافی از هفته پنجم تا ششم بارداری به بعد، بسیار دقیق‌تر از آزمایش هورمون اچ سی جی (آزمایش بتای بارداری) است؛
-میزان اچ سی جی کمتر از 5 mIU/mL به معنای منفی بودن بارداری و مقادیر بالاتر از 25 mIU/mL به معنای مثبت بودن بارداری است؛
-اگر میزان هورمون بارداری بین 6 تا 24mIU/mL باشد به عنوان ناحیه خاکستری در نظر گرفته شده و برای اطمینان از باردار شدن باید تست تکرار شود؛
-هورمون اچ سی جی، بر حسب میلی واحد بین المللی در میلی‌ لیتر اندازه‌گیری می‌شود؛
-وقتی که میزان هورمون بین 1000 تا 2000 واحد mIU/mL باشد، سونوگرافی واژینال باید بتواند ساک حاملگی را نشان دهد؛
-از آنجا که میزان هورمون می‌تواند خیلی تغییر کند و زمان لقاح نیز ممکن است اشتباه باشد تا زمانی که میزان هورمون اچ سی جی حداقل به mIU/mL نرسیده، نباید بر مبنای سونوگرافی واژینال تشخیص انجام شود؛
-با یک آزمایش اچ سی جی نمی‌توان بسیاری از تشخیص‌ها را انجام داد. وقتی که سوالی در مورد سلامت بارداری وجود دارد چند تست بتا که به فاصله چند روز از هم انجام شده است دقت بیشتری خواهد داشت؛
-از طریق سطح هورمون اچ سی جی نباید سن بارداری را تعیین کرد چون میزان آن خیلی متغیر است؛
-آزمایش بتای بارداری به دو صورت کیفی و کمی انجام می‌شود. در تست کیفی مشخص می‌شود که آیا هورمون در خون وجود دارد. در آزمایش کمی میزان هورمون موجود خون اندازه‌گیری می‌شود.

بالا بودن میزان هورمون hCG به چه معنا است؟
بالا بودن میزان اچ سی جی می‌تواند به صورت‌های مختلفی تفسیر شود بنابراین باید ظرف 48 تا 72 ساعت آینده تکرار گردد تا تغییرات هورمون مورد ارزیابی قرار گیرد.
بالا رفتن سطح اچ سی جی همچنین ممکن است به دلایل زیر انجام شده باشد:
-اشتباه در محاسبه تاریخ تقریبی زایمان؛
-بارداری مولار (پوچ)؛
-بارداری دو قلو یا چند قلویی.

بتا در هفته چهارم بارداری، نرمال چقدر است؟
آیا سطح هورمون اچی سی جی باید به صورت روتین در بارداری چک شود؟
تا زمانی که مساله‌ای در بارداری وجود نداشته باشد نیازی به انجام تست به صورت روتین نیست. معمولا وقتی که خونریزی یا انقباض شدید یا سابقه سقط جنین وجود داشته باشد، پزشک آزمایش بتا را تجویز می‌کند.

بعد از سقط جنین، سطح هورمون اچ سی جی چقدر تغییر می‌کند؟
معمولا بعد از سقط، سطح هورمون در عرض 4 تا 6 هفته به حالت قبل از زایمان بر می‌گردد. بسته به نوع زایمان (سقط خود بخود، کورتاژ، از دست رفتن جنین یا زایمان طبیعی) و میزان هورمون اچ سی جی در زمان زایمان، میزان هورمون بعد از زایمان تفاوت می‌کند.
معمولا پس از بارداری، پزشک سطح هورمون را بررسی می‌کند تا مطمئن شود به کمتر از 5 برگشته باشد.

آیا عواملی وجود دارد که باعث اختلال در آزمایش بتای بارداری شود؟
ممکن است نتیجه آزمایش بتا منفی باشد و شما باردار باشید (منفی کاذب). در این صورت احتمالا خیلی زود آزمایش داده‌اید! اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد به احتمال خیلی زیاد باردار هستید.
مثبت کاذب به ندرت اتفاق می‌افتد اما بعضی از انواع سرطان و سقط زودهنگام باعث این اتفاق می‌شود. بعضی از آنتی بادی‌ها هم نتیجه آزمایش را مختل می‌کنند. ضمنا داروهای حاوی hCG هم می‌توانند بر نتیجه آزمایش تاثیر بگذارند. این داروها معمولا برای درمان نازایی بکار می‌روند.
داروهای دیگر مثل آنتی بادی‌ها، مسکن‌ها، داروهای جلوگیری و سایر داروهای هورمونی، بر نتیجه آزمایش بتا تاثیر ندارند.
مشاوره ویدیویی
نظر کاربران
انتشار یافته: 12 نظر
در انتظار بررسی:0
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
21:37 - 1395/12/14
0
سلام من روز هشتم بعد از لقاح ازمايش بتا دادم ٦/٤٥ گزارش كرد و دو روز بعد يعني روز ١٠بعد از لقاح انجام دادم تيتر زد ٨/٥ و نوشته بود اين مقدار نشان دهنده سه هفته از اولين روز اخرين پريودي هست و دقيقا همينطور بود.
من خيلي نگرانم و استرس دارم خواهش ميكنم جواب منو بدين.
من بايد چه كار كنم اين يعني چي؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه سلام و ممنون از توجهتون
برای طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک زیر استفاده کنید
http://moshavere.niniban.com
سام
United Arab Emirates
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
بله عزیزم نرماله نگران نباش
Iran, Islamic Republic of
19:32 - 1396/09/08
3
من 4هفته بعد lmpآزمایش دادم بتا324بود میخوام ببینم نرماله یانه؟؟؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام و ممنون از توجهتونبرای طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک
زیر استفاده کنیدhttps://ninisoal.com/

رزسفید
Iran, Islamic Republic of
23:13 - 1397/05/13
9
سلام من هفته ۴ بارداری هستم آزمایش دادم سطح بتا خونم ۱۴۰ بود دل درد هم دارم طوری که نمیتونم راه برم سونوگرافی رفتم گفتن احتمال بارداری خارج رحم هست نظرتون چیه
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام و ممنون از توجهتونبرای طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک
زیر استفاده کنیدhttps://ask.niniban.com/

حامدی
Iran, Islamic Republic of
14:14 - 1397/10/24
10
با سلام 17روز از زمان لقاح گذشته ازمایش خون دادم مقدار بتا 32بود.این عدد کم و نگران کننده نیست؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام
و ممنون از توجهتونبرای
طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک زیر استفاده کنیدhttps://moshavere.niniban.com/

Iran, Islamic Republic of
22:00 - 1398/12/16
3
من یک هفته از زمان پریودیم رد شده بیبی چک زدم و منفی بود البته تخمدان پلی کیستیک دارم ولی اینقدر به تاخیر نمیافتاد و در زمان تخمک گذاری پیشاب فقط با خارج واژنم تماس داشته، چه زمانی ازمایش خونی من جوابش قابل اعتماد هست و بایستی انجام بشه؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی‌نی‌بان، اگر سوالی از متخصصان دارید در آدرس زیر مطرح کنید


http://bit.ly/31AMOqp

راحله
Iran, Islamic Republic of
18:03 - 1399/01/27
1
سلام من یک هفته از موعد پرییودیم میگذره بی بی چک زدم منفیه .ولی تکرر ادرار دارم .نبض زیر شکمم میزنه .حالت تهوع دارم شبا.یه کوچولو زود عصبی میشم.خستگی.خواب الودگی سنگینی معده کم میلی به غذا .به نظرتون باردارم؟ازمایش خون بدم یا نه؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی‌نی‌بان، اگر سوالی از متخصصان دارید در آدرس زیر مطرح کنید


http://bit.ly/31AMOqp

Germany
07:10 - 1399/02/06
2
سلام ببخشید من روز موعد پریودیم بی بی چک و ازمایشم مثبت شدن و بتام۷۰۰بود همش میترسم خارج از رحم باشه ایامیتونه خارج ازرحم بشه؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی‌نی‌بان، اگر سوالی از متخصصان دارید در آدرس زیر مطرح کنید


http://bit.ly/31AMOqp

الهام
Iran, Islamic Republic of
18:57 - 1399/02/13
0
من 37سالمه وبارداری اولی هست درهفته 5بارداری آزمایش بتا 1505 نشون داد آیا این طبیعی ونرمال هست یا نشون دهنده بارداری خارج ازرحم؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی‌نی‌بان، اگر سوالی از متخصصان دارید در آدرس زیر مطرح کنید


http://bit.ly/31AMOqp

بدون نام
United Arab Emirates
23:38 - 1399/04/20
6
سلام وقت بخیر
من ۳۷روزگی ازمایش تیتربتا دادم بتام ۲۳هزارو۲۵۰بود
ینی احتمال دوقلوزایی هست یا ارتباطی نداره ب بتا؟؟
ارث ندارم من از اطرافیانم
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی‌نی‌بان، اگر سوالی از متخصصان دارید در آدرس زیر مطرح کنید


http://bit.ly/31AMOqp

Iran, Islamic Republic of
21:46 - 1399/05/02
16
سلام من ازمایش دادم جواب ازمایشم عددبتا۴۰۰ هست نگرانم میشه جواب بدین
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی‌نی‌بان، اگر سوالی از متخصصان دارید در آدرس زیر مطرح کنید


http://bit.ly/31AMOqp

شقایق
Iran, Islamic Republic of
21:15 - 1399/05/08
11
سلام من بتام ۲۶۰۰و ۷روز عقب انداختم آیا مقدار بتام بالاهستش؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی‌نی‌بان، اگر سوالی از متخصصان دارید در آدرس زیر مطرح کنید


http://bit.ly/31AMOqp

ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: