نوزاد در سه ماهگی، شناسه‌های تکاملی

بعضی از علائم و نشانه های نامتعارف در شیرخوار باعث نگرانی می شود که باید حتما به پزشک مراجعه کرد.
عدم دستیابی به بعضی از شناسه های تکاملی نیاز به دقت ویژه دارد. بنابراین اگر به هر یک از علائم و نشانه های زیر در شیرخوار خود دیدید به پزشک متخصص کودکان خود مراجعه نمایید
- هنوز بازتاب یازوبسته شدن دست ها در هنگام حرکت ناگهانی را تا 4 ماهگی حفظ نموده است.
- به اصوات بلند توجهی ندارد.
- هنوز تا 2 ماهگی به دست های خود توجهی ندارد.
- هنوز تا 2 ماهگی به صدای شما نمی خندد.
- اشیاء متحرک را تا 2-3 ماهگی دنبال نمی کند.
- هنوز اشیاء را تا 3 ماهگی با دست نمی گیرد.
- هنوز سر خود را تا 3 ماهگی قائم نگه نمی دارد.
- تمایلی به گرفتن اسباب بازی تا 3-4 ماهگی ندارد.
- صدای بچه گانه (بغبغو) راتا 3-4 ماهگی درنمی آورد.
- اشیاء را تا 4 ماهگی هنوز به سمت دهان نمی آورد.
- صدای بچه گانه (بغبغو) دارد ولی هنوز تقلید اصوات انجام نمی دهد.
- درصورت برخورد کف پا به مانع سخت ؛ فشاری به آن وارد نمی کند.
- برای حرکت یک چشم و هر دو چشم به جهاتی خاص مشکل دارد.
- چشم ها در اغلب موارد منحرف می شوند (به خاطر داشته باشید انحراف هرازگاهی طبیعی است.)
 توجهی به پدیده های جدید ندارد.
هنوز رفلکس گردنی وجود دارد (یعنی با چرخاندن سر به یک طرف دستها به همان طرف باز و دست تمایل در ناحیه آرنج خم می شود.)
منبع: دکتر همه