اثرات اغوش گرفتن نوزاد

نتایج یک مطالعه حاکیست بهبود رشد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در نوزاد و ترخیص به موقع، کاهش عفونت هیپوترمی و هیپوگلیسمی در مادر از فواید مراقبت آغوشی است. ی

ایرنا: نتایج یک مطالعه حاکیست: بهبود رشد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در نوزاد و ترخیص به موقع، کاهش عفونت هیپوترمی و هیپوگلیسمی در مادر از فواید مراقبت آغوشی است.


یافته‌های این پژوهش که با هدف بررسی تأثیر استفاده ازKMC ( مرلقبت آغوشی یا کانگورویی) در مراقبت از نوزادان LBW (نارس) صورت گرفته است، نشان می دهد که مراقبت آغوشی باعث تنظیم وضعیت قلب و تنفس نوزاد، افزایش رضایتمندی مادر، کاهش افسردگی پس از زایمان، افزایش ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد و بهبود شاخص‌های رشد عقلی و کودک می شود.

لازم به ذکر است که مراقبت های آغوشی نوعی مراقبت از نوزادان نارس است که در آن نوزاد در تماس پوستی طولانی قرار می گیرد. این روش قابل استفاده آسان و موثر برای ارتقای سلامتی و بهداشت نوزادان نارس می باشد و همچنین کمک می کند تا نوزاد موردنظر به سطح نوزادان رسیده برسد.

بنابراین یافته‌ها و باتوجه به شاخص های مرگ و میر نوزادان نارس که در کشورمان 23 نفر در هر 1000 نوزاد می باشد توصیه می شود جهت کاهش مرگ و میر نوزادان طرح مراقبت آغوشی در کشورمان به عنوانه یک طرح ملی در نظر گرفته شده و عملیاتی گردد.

گفتنی است که هر ساله 20 میلیون نوزاد LBW (نارس) در سراسر جهان متولد می شوند که هزینه سنگینی را به سیستم بهداشتی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه تحمیل می کنند. مراقبت از نوزادان نارس پیچیده و نیازمند وسایل گران و پرسنل ماهر است و استرس زیادی را به خانواده وارد می کند.

تحقیق حاضر یک مطالعه مروری است که نتایج حاصله از آن در خلاصه مقالات کنگره ملی سلامت خانواده به چاپ رسیده است.