انواع رفلکس در نوزاد، چه علائمی دارد؟

سیستم عصبی نوزاد در هنگام تولد کاملا تکامل نیافته است ولی در حدی است که بتواند زندگی خارج رحمی را تحمل کند.

سیستم عصبی نوزاد در هنگام تولد کاملا تکامل نیافته است ولی درحدی است که بتواند زندگی خارج رحمی را تحمل کند . در ابتدا اعصاب محیطی بدون میلین می باشند و به مرور میلین دار می شوند. عملکرد سیستم عصبی نوزاد به صورت غیر اردی و. رفلکسی می باشد . به عبارت دیگر نوزاد کنترلی بر حرکات انجام شده ندارد.وجود رفلکسهای نوزادی نشانه سلامت عصبی وی است ،تضعیف رفلکسها در نوزاد نشانه صدمه عصبی می باشد.

رفلکس مکیدن و جستجو (sucking rooting)
در رفلکس جستجواگر به گونه یا گوشه لب شیئی را تماس دهیم نوزاد سرش را به طرف عامل تحریک بر می گرداند ، معمولا این رفلکس در ۴-۳ ماهگی ناپدید می شود ممکن است تا ۱۲ ماهگی نیز باقی بماند.
در رفلکس مکیدن اگر گونه ،لب یا گوشه دهان نوزاد را لمس کنیم نوزاد سر خود را به طرف محرک بر می گرداند و دهان خود را باز کرده و شروع به مکیدن شئ می کند این رفلکس بعد از یک سالگی از بین می رود.
این رفلکس در صورت صدمه مغزی ، عدم رشد مغزی ،بی حالی وخواب آلودگی می تواند از بین برود.

رفلکس چنگ زدن (grasping)
اگر چنانچه انگشت خود را در کف دست شیر خوار قرار دهیم شیر خوار برای لحظاتی آن را محکم نگه می دارد . این رفلکس بعد از ۳ماهگی از بین می رود وارادی می گردد این رفلکس در پا نیز وجود دارد وقتی کف پای نوزاد را لمس کنیم کف پای خود را جمع می کند ه در ۸تا ۱۰ ماهگی از بین می رود

رفلکس مورو (Moro)
اگر شیر خواری را در وضعیت نیمه قائم قرار دهیم وبرای لحظه ای کوتاه زیر سر او را رها کنیم ومجددا نگاه داریم شیر خوار دست و پای خود را باز کرده و از بدن دور می کند و انگشت شست و اشاره را به صورت cدر می آورد ومجددا دست وپارا جمع کرده وبه بدن نزدیک می کند . این رفلکس در ۴-۳ ماهگی از بین میرود ،عدم وجود این رفلکس نشانه ضایعه داخل مغزی یا نارس بودن نوزاد می باشد . این رفلکس به صورت دو طرفه است وچنانچه به صورت یکطرفه مشاهده شود می تواند به دلیل شکستگی ترقوه ، استخوان بازو وکشیدگی و پارگی عصب بازویی یا عصب مدیان باشد.

رفلکس تونیک گردن(tonic neck)
چنانچه نوزادی را که به پشت خوابیده ،سر اورا به طور ناگهانی به یک طرف برگردانیم نوزاد دست وپای سمت چرخش را کاملا باز کرده ودست وپای مقابل را جمع می کند این فلکس در ۶-۵ ماهگی ازبین میرود

رفلکس راه رفتن (رقصیدن) (dancing or stepping)
اگر زیر بغل نوزاد را گرفته و نوزاد را به حالت قائم آویزان نگاه داریم پاهای خود را مانند گام برداشتن به حرکت در می آمرد ،این رفلکس در دوماهگی ازبین می رود . اگر این گام برداشتن نامتقارن باشد می تواند دلیل صدمه عصبی و یا شکستگی استخوان های بلند پا باشد

رفلکس برون اندازی (extrusion)
اگر ماده ای بر روی قسمت قدامی زبان شیر خوار قرار داده شود شیر خوار با تف کردن ماده را به بیرون می اندازد ، این رفلکس در بدو تولد وجود داشته وتا چهار ماهگی ادامه می یابد

رفلکس بابنسکی (babinsky)
اگر چنانچه کنار خارجی کف پای نوزاد را باشئ نسبتا تیز یا ناخن تحریک کنیم ،در حالت طبیعی نوزاد شست و سایر انگشتان پای خود را باز می کند . در صورت عدم تکامل تکامل سیستم عصبی مرکزی نوزاد قادر به انجام این منمی باشد . عدم رفلکس نشانه ضربه مغزی است ، این رفلکس بعد از یک سالگی از بین می رود

رفلکس های محافظتی (protective)
این رفلکسها تا پایان عمر باقی می مانند؛ شامل:

رفلکس پلک زدن (blinking): اگر چنانچه با نور چراغ قوه ویا وسیله دیگری نور را به داخل چشمان نوزاد بتابانیم نوزاد سریعا چشم هایش را با بستن پلک ها یا پلک زدن محافظت کند
رفلکس عطسه وسرفه (sneeze cough) اگر ماده خارجی وارد راه های هوایی فوقانی شود نوزاد با عطسه آن را خارجئ میکند و چنانچه ماده خارجی وارد راه هوایی تحتانی شود با سرفه راه هوایی تنفسی پاک میگردد.
رفلکس خمیازه کشیدن (yawn): با این رفلکس اکسیژن اضافه وارد کیسه های هوایی نوزاد می شود
رفلکس بلعیدن(swallowing) : این رفلکس توأم با رفلکس مکیدن است ، غذایی که به قسمت خلفی دهان می رسد بلعیده می شود
رفلکس مردمک (papillary): هنگامیکه نوری به طرف مردمک چشم تا بانده شود در پاسخ به این عمل مردمک ها تنگ می شوند.

منبع: مدکو