5090
کد: 42225
20 تير 1396 - 09:52
تهوع و استفراغ شایعترین شکایت زنان در نیمه اول بارداری است که بر جنبه های مختلف سلامت زنان باردار تاثیر می گذارد و سبب کاهش کیفیت زندگی میلیون ها زن باردار می شود.

ایسنا: نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان داد: تهوع و استفراغ دوران بارداری با اضطراب و افسردگی هم ارتباط دارد

 تهوع و استفراغ شایعترین شکایت زنان در نیمه اول بارداری است که بر جنبه های مختلف سلامت زنان باردار تاثیر می گذارد و سبب کاهش کیفیت زندگی میلیون ها زن باردار می شود. در زمینه نقش عوامل روانی در جهت ایجاد تهوع و استفراغ بارداری تحقیقات بسیار کمی انجام شده است. لذا مطالعه ای توسط آرزو نیکی بخش دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی با هدف بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با اضطراب و افسردگی زنان باردار انجام گرفت. 

جامعه پژوهش شامل 220 زن باردار سالم با سن بارداری 6 تا 16 هفته مراجعه کننده به واحد مراقبت‌های دوران بارداری دو مرکز درمانی بهداشتی بود که به صورت مستمر وارد مطالعه شدند. برای سنجش تهوع و استفراغ بارداری، اضطراب و افسردگی به ترتیب از ابزارهای سنجش تهوع و استفراغ بارداری، پرسشنامه اظطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر و پرسشنامه افسردگی ادینبرگ استفاده شد. 

نتایج نشان داد، که تفاوت معنی‌داری بین بروز و شدت تهوع و استفراغ بارداری و اضطراب‌های آشکار و پنهان و افسردگی وجود دارد. هرچه اضطراب زنان باردار بیشتر بود علایم تهوع و استفراغ بارداری در آنان بیشتر دیده شد و تمام زنان افسرده مبتلا به تهوع و استفراغ بارداری بودند. همچنین هرچه نمره حاصل از پرسشنامه افسردگی ادینبرگ بیشتر، تهوع و استفراغ با شدت بیشتری بروز می‌کرد.

این پژوهش پیشنهاد کرد در مراقبتهای دوران بارداری زنان مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداری از نظر اضطراب و افسردگی مورد ارزیابی قرار گیرند و همچنین بررسی ارتباط سایر عوامل روانی با علایم تهوع و استفراغ بارداری پیشنهاد می شود.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: