شب ادراری در بچه ها، ممکنه ارثی باشه؟

کودکان همانند رنگ چشم یا قد ممکن است شب ادراری را از بستگانشان به ارث می‌برند.
همشهری آنلاین: یادگیری نگهداشتن ادرار بخشی طبیعی از فرآیند رشد کودک است.
 
کودکانی که در رختخوابشان باران می‌بارد
 
یادگیری نگهداشتن ادرار بخشی طبیعی از فرآیند رشد کودک است.
 
کودکان همانند رنگ چشم یا قد ممکن است شب ادراری را از بستگانشان به ارث می‌برند.  
 
کودکانی که شب ادراری دارند، اغلب خواب عمیقی دارند. پرشدن مثانه نمی تواند آنها را از خواب بیدار کند.
 
پژوهشگران می گویند برخی از رویاها درباره ادرارکردن آن قدر واقعی به نظر می رسند که می توانند باعث شوند کودک بسترش را خیس کنند.
 
برای پیشگیری از شب ادراری پزشکان توصیه می کنند که کودک را قبل از خوابیدن به ادرارکردن وادارید و از تشک های زنگ دار استفاده کنید.