جلوگیری از بارداری ناخواسته، چگونه؟

یکی از اهداف اصلی برنامه ی تنظیم خانواده در جمهوری اسلامی ایران کاهش بارداریهای ناخواسته و به حداقل رساندن چالشهای مربوطه است
یکی از اهداف اصلی برنامه ی تنظیم خانواده در جمهوری اسلامی ایران کاهش بارداریهای ناخواسته و به حداقل رساندن چالشهای مربوطه است. پیشگیری از بارداری ناخواسته و ناایمن داشتن بارداری خواسته و ایمن از حقوق بدیهی تک تک افراد جامعه است. بارداری ناخواسته اشتغال مادر؛ سلامت مادر؛ تعداد فرزندان و اقتصاد خانواده را با مشکل مواجه می کند. از مشکلات بعدی مادران؛ سقط جنین می باشد که در اغلب موارد چون غیر قانونی و به صورت مخفیانه توسط افراد غیر ماهر و بدون امکانات صورت می گیرد منجر به مرگ مادر شده بنابراین برای تحقق حقوق جامعه درباره بارداریهای ناخواسته باید این موضوع را به عنوان یکی از مهمترین اصول همواره مد نظر گرفته و برای بهبود وضعیت آن برنامه ریزی کنیم. طبق آمار سال 1379 در کل مناطق شهری روستائی کشور حدود 40 درصد از بارداریهای ناخواسته بوده است؛ در بررسی سال 1384(IMES) در مطالعه ی توصیفی تحلیلی صورت گرفته 30/8 درصد بارداریهای مرکز بهداشت شماره ی دو اصفهان ناخواسته بوده است.
 
از افراد واجد شرایط باروری حدود 84/2 درصد از روش جلوگیری استفاده می کرده اند. از این درصد حدود 59/1 درصد از روش مدرن( مأثر) و 25/1 درصد از روش سنتی استفاده می کرده اند. طبق بررسی به عمل آمده در خصوص مادران بارداری که به واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره ی دو در سال 1387 مراجعه نموده اند 7/22 درصد بارداریها در شهر ناخواسته می باشد که مهمترین علل آن به ترتیب استفاده از روش طبیعی 43/29 درصدـ استفاده غلط از کاندوم 15/95 درصد ـ شکست کاندوم 13/16 درصدـ استفاده غلط از قرصLD 9/87 درصد می باشد و در روستا 7/39 درصد بارداریهای ناخواسته است که مهمترین علل آن به ترتیب: استفاده از روش طبیعی 28/72 درصد ـ شکست کاندوم 17/02 درصد ـ عدم استفاده از روش پیشگیری از بارداری 14/89 درصد و شکست 11/7IUD درصد می باشد.
 
راه حل های اصلی برای جلوگیری از بارداریهای ناخواسته عبارتند از:
1. ارتقای کیفیت خدمات پیشگیری از بارداری و سعی در بهبود آموزش.
2. بهبود دسترسی به روشهای پیشگیری از بارداری از طریق سعی در تحقق امنیت کنتراسپتیوها.
3. ایجاد تنوع بیشتر در روشهای پیشگیری از بارداری.
4. افزایش آگاهی از روشهای اورژانس پیشگیری از بارداری.
5. جلب مشارکت آقایان در خصوص تنظیم خانواده.
منبع: راسخون