زمان تشکیل ریه جنین، دوقلو باردارم

دوقلو باردارم. درسته ریه جنین از هفته ٣٢ تا ٣۴ کامل می شه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من هفته ٣٢ هستم و دوقلو باردارم. دکترم گفته تو بارداری دوقلو. ریه جنین از هفته ٣٢ تا ٣۴ کامل می شه ولی در بارداری عادی از ٣۴ تا ٣۶ تکمیل می شه. حقیقت داره؟ دکتر سونوگرافم مسافرته و تا برگرده من هفته ٣۴ می شم. آخرین سونوگرافیم ٢۵ هفته بودم. آیا این زمان خیلی دیره؟

پاسخ دکتر الهه رجایی، متخصص زنان، زایمان و نازایی:
در بارداری دوقلویی بلوغ ریوی حدودا دو هفته زودتر از بارداری تک قلویی اتفاق می افتد. اما عددهایی که گفتید درست نیست. در بارداری دوقلویی ریه جنین حدود هفته 37 تا 39 و در بارداری عادی حدود هفته 38 تا 40 کامل می شود. اما باید توجه داشته باشید که شرایط رشد بچه ها متفاوت است و با توجه به وضعیت آمنیوتیک و جفت و غیره ممکن است تکمیل ریه جنین دو هفته زودتر اتفاق بیفتد. همچنین برای انجام سونوگرافی دیر نیست. اگر شما مشکل خاصی ندارید و حرکات جنین خوب است و رشد جنین توسط متخصص شما تایید شده است انجام آن دیر نشده است. اما اگر به رشد جنین خود مشکوک هستید باید سونوگرافی را زودتر انجام دهید.