فولیکول مناسب برای بارداری، اندازه طبیعی

روز 13سیکل سونو انجام دادم. در تخمدان چپ تصویر یک فولیکول غالب به دیامتر تقریبی 19میلیمتر دیده شد. آیا این مانعی برای بارداری است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من قصد بارداری دارم در روز 13سیکل سونو انجام دادم همه طبیعی بود. فقط یک مورد این بود که در تخمدان چپ تصویر یک فولیکول غالب به دیامتر تقریبی 19میلیمتر دیده شد. آیا این مانعی برای بارداری است؟ باید چکار کنم؟

پاسخ دکتر ناهید خداکرمی، رئیس انجمن مامایی:
خیر، سایز فولیکول غالبی که دیده شده است بسیار مناسب است و به امید خدا بارداری اتفاق می افتد و جای نگرانی وجود ندارد. شما در زمان تخمک گذاری نزدیکی داشته باشید تا باردار شوید.