رقیق بودن اسپرم، علتش چیه؟

منی من پس از خروج کاملا رقیق است علت چیست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: منی من پس از خروج کاملا رقیق است علت چیست؟ آیا مشکلی وجود دارد؟
 
خیر، مشکلی وجود ندارد. افرادی هستند که منی رقیقی دارند و حالت سفید نیست. برای اطمینان به اورولوژیست مراجعه کنید و آزمایش اسپرم دهید تا از نظر تحرک و تعداد اسپرم بررسی شوید.