رشد نوزاد شش ماهه، حرکات ظریف

نوزاد به پشت می‌خوابد، سرش را بلند می‌کند تا به پاهایش نگاه کند.
کودک به پشت می‌خوابد، سرش را بلند می‌کند تا به پاهایش نگاه کند. کل پاهایش را به حالت عمودی بلند می‌کند و اول کف یک پایش را و بعد از مدت کمی، کف دو پایش را چنگ می‌زند. 2- با حمایت دیگری می‌نشیند و سرش را برای دیدن اطراف از یک طرف به طرف دیگر می‌گرداند. 3- آرنجش را تند و چابک و به طور هدفمند حرکت می‌دهد و آنها را بالا نگه می‌دارد تا بلند بشود.هنگامی که با دست‌هایش چیزی را چنگ می‌زند، شانه‌هایش را محکم می‌کند و برای نشستن به خودش فشار می‌آورد. با قدرت لگد می‌زند و پاهایش یکی در میان حرکت می‌کند. می‌تواند از جلو به پشت و معمولاً از پشت به جلو بغلتد. وقتی نشسته نگه داشته شود، سرش به طور محکم، راست و پشتش صاف است. هنگامی که روی شکم قرار داده شود، سرش را بالا می‌آورد و قفسه سینه‌اش به خوبی بالا می‌آید، خودش را روی بازوهای کشیده و کف دست‌های پهن شده‌اش‌ نگه می‌دارد. 5- وقتی ایستاده نگه داشته شود و پاهایش سطح محکمی را حس کند، وزنش را روی پاهایش تحمل می‌کند و فعالانه بالا و پایین می‌پرد.

بینایی و حرکات ظریف
از نظر بینایی حالت سیرنشدنی وجود دارد: هنگامی که توجه‌اش به هم بخورد، سر و چشمانش مشتاقانه به هر سمتی حرکت می‌کند، فعالیت‌های فرد بزرگسال یا بچه را در اتاق، با هوشیاری هدفمند دنبال می‌کند. چشم‌ها به طور هماهنگ حرکت می‌کند: در این سن هر گونه لوچی به طور قطع غیرطبیعی است.به اشیاء کوچک جالب یا اسباب بازی‌هایی که در فاصله پانزده تا سی سانتی‌متری هستند، فوری خیره می‌شود. تقریباً به طور همزمان هر دو دستش را می‌کشد تا چنگ بزند. تمام دستش را برای چنگ زدن با کف دست به کار می‌برد و اسباب بازی را از یک دست به دست دیگر می‌دهد.وقتی اسباب بازی از دستش می‌افتد و در محدوده بینایی‌اش باشد، به محلی که اسباب بازی افتاده نگاه می‌کند. هنگامی که اسباب بازی به بیرون از محدود بینایی‌اش بیفتد، به طور مبهم اطراف را با چشم‌ها و دست‌هایش جستجو می‌کند و یا اسباب بازی را فراموش می‌کند.
 
شنوایی و گفتار
به سمت صدای گفتاری آشنا در اتاق، فوری برمی‌گردد. حتی اگر فرد بزرگسال دیده نشود به صدایش گوش می‌کند. با خودش و دیگران به طور خوش آهنگی صداسازی می‌کند. صداهای تک سیلابی و دو سیلابی مانند «آ- آ»، «مو»، «گو»، « دِر»، « اَدَه»، «اِر- لِه»، « آرو» را به کار می‌برد.صدادار می‌خندد، پیش خودش می‌خندد و در موقع بازی جیغ می‌کشد. در موقع رنجش با آزردگی جیغ می‌زند. نسبت به صداهای عاطفی گفتار آشنا، پدیده پاسخگویی انتخابی نشان می‌دهد. وقتی اصواتی در سطح گوشش می‌شنود به سمت منبع صدا برمی‌گردد.

رفتار اجتماعی و بازی
از دستانش به طور کامل برای رسیدن و چنگ زدن اسباب بازی‌های کوچک استفاده می‌کند. عمدتاً برای نزدیک شدن به آنها از حرکت شبیه ملاقه زنی در دو دست استفاده می‌کند اما گاهگاهی از یک دستش استفاده خواهد کرد. حرکت دادن پاهایش به اطراف همانند حرکت دادن دست‌هایش به اطراف، برایش جالب است و به پاهایش نگاه می‌کند.برخی از اوقات در موقع چنگ زدن و گرفتن اشیاء از پاهایش به منظور کمک استفاده می‌کند. در حال تغذیه با شیر مادر، دست‌هایش را روی سینه مادر می‌گذارد یا اگر با بطری شیر تغذیه می‌شود، دستش را روی شیشه می‌گذارد و آن را نوازش می‌کند و اگر در تغذیه او از فنجان استفاده می‌شود ممکن است برای چنگ زدن و گرفتن آن تلاش کند.هنگامی که جغجغه‌ای به او ارائه شود، فوراً برای رسیدن به آن تلاش می‌کند و عمداً طوری دست می‌زند که صدا ایجاد می‌شود، اغلب از نزدیک و در همان زمان به جغجغه نگاه می‌کند. اشیاء را با دقت دستکاری می‌کند و آنها را به طور متناوب دست به دست می‌کند. نسبت به بازی فعال و پر جنب و جوش، واکنش خرسندی بسیار، نشان می‌دهد.هنوز نسبت به غریبه‌ها مهربان است اما گاهی اوقات هنگامی که فرد غریبه خیلی نزدیکش شود یا به طور ناگهانی نزدیک شود بخصوص اگر فرد آشنا با او خارج از محدوده دیدش باشد، مقداری خجالت می‌کشد یا حتی اضطراب خفیفی از خود نشان می‌دهد.