مصرف پروتئین در بارداری، چقدر لازمه؟

مادر برای تامین بافت اجزای اضافه شده به بدنش نیاز به پروتئین بیشتری دارد.
مادر برای تامین بافت اجزای اضافه شده به بدنش نیاز به پروتئین بیشتری دارد.  میزان پروتئین اضافه شده به بدن مادر در طی 9 ماه 925 گرم است یعنی حدود 3/3 گرم روزانه اضافه می شود.

در ماه اول میزان پروتئین بدن مادر حدود 6/0 گرم در روز است که این مقدار در هفته 30 به 6 گرم در روز می رسد ( 10 برابر). برای زن غیر باردار به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 8/0 گرم پروتئین نیاز دارد که در حالت بارداری مقدار اضافی را به این مقدار اضافه می کنیم. که در حالت کلی در زن باردار نیاز روزانه 3/1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است.

میزان پروتئین دریافتی مادر به انرژی دریافتی و ارزش بیولوژیکی پروتئین دریافتی بستگی دارد. اگر کالری کافی باشد پروتئین به مصرف سنتز بافت می رسد ولی اگر کالری مادر کافی نباشد پروتئین برای کالری می سوزد. اگر پروتئین دریافتی را 1/2 از حیوانی و از 1/2 از گیاهی در نظر بگیریم در صورتیکه نسبت را به هم بزنیم و 1/3 حیوانی و 2/3 گیاهی در نظر بگیریم باید حجم و مقدار مواد گیاهی را بالا ببریم چون کیفیت پروتئین گیاهی پائین است.

از نظر ارتباط وضع تغذیه ای مادر با پروتئین دریافتی مطالعات نشان داده که در سوء تغذیه شدید تا متوسط، سوء تغذیه پروتئین باعث کاهش رشد جنین می شود و خفیف تا متوسط تاثیری ندارد.
منبع: پزشکان بدون مرز