زندگی مشترک موفق، نیازهای روحی زوجین

زنان شوهرانی را دوست دارند که زندگی مشترکشان برایشان اولیت داشته باشد...
نیازهای مردان
1 - یک شریک جنسی خوب.
2 - یک همدم اهل تفریح.
3 -  یک همسر جذاب.
4 - یک منزل دنج و آرام.
5 - تحسین، احترام، اعتبار، همکاری، پذیرش.
6 - یک همسر حمایت کننده و مشوق.

نیازهای زنان
1 - عطوفت و مهر ورزی.
2 - گفتگو و درد دلهای صمیمانه. ارتباط تعاملی و همدلانه.
3 - صداقت و صراحت.
4 - حمایت مالی.
5 - همسری که خانواده اولویت زندگی وی باشد.
6 - همسری دلسوز، محافظت کننده، پشتیبان.
7 - امنیت، اعتماد بنفس و تائید.
8 - یک همسر وفادار و متعهد.
9 - جدی گرفتن مشکلات کوچک آنها.
10 - توجه و رغبت نشان دادن به احساسات، عقاید، پیشنهادات و کارهای روزمره آنها.
11 - احساس اینکه آنها یک شریک عشق ورزی میباشند و نه تنها یک ابزاری جنسی.
12 - قدردانی از زحمات آنها.
13 - همسری که در حضور دیگران به آنها احترام گذاشته و به وجودشان ببالد.
14 - بخشی از زندگی شوهر خود بودن: همسری که اهداف و مسائل شغلی خود را با آنها در میان می گذارد.
15 - در آغوش گرفتن آنها.
16 - پذیرش آنها همانگونه که هستند. به آنها اجازه دهیم تا کامل نباشند و زیبایی ظاهری، شخصیت و موفقیتهای آنها را تصدیق کنیم.
17 - همسری که پدر خوبی برای فرزندان آنها باشد.
18 - یک هدیه کوچک و یا یک یادداشت عاشقانه از سوی همسران خود.
19 - یک مرد با اعتماد بنفس.
20 - یک مرد قدرتمند (از لحاظ جسمی، مالی و یا شخصیتی) اما در عین حال مهربان.
منبع: ایران نی نی