علائم آبله مرغان در بچه ها، باور غلط!

بچه١٠ ماهه ای دارم یکی از اقوام دچار بیماری آبله مرغان شده فرزندم رو ببرم پیشش تا او هم آبله بگیرد؟
سوال:
سلام کودک ١٠ ماهه دارم یکی از اقوام دچار بیماری آبله مرغان شده آیا باید فرزندم رو ببرم پیشش تا او هم آبله بگیرد یا خیر؟

حواب:
این باور غلط است و تا زمانی که آبله ها پوست اندازی نکرده اند باید از تماس کودک با فرد آلوده جلوگیری شود، زیرا امکان دارد عوارض آن در کودک شما شدیدتر باشد. 

منبع: تبیان