تشخیص اوتیسم در نوزاد، شیرخشک بخوره؟

نوزادانی که دارای بیماری فاویسم هستند دادن شیرخشک به آنها ایراد داره؟ شیرخشکی که ممنوع باشد...
سوال:
آیا نوزادانی که دارای بیماری فاویسم هستند دادن شیر خشک به آنها باعث مشکلی میشود؟ 

جواب:
خیر. شیرخشکی که ممنوعیت داشته باشد رویش می نویسد.
منبع: تبیان