تخمک همیشه شامل یک کروموزوم X است در حالی که اسپرم می تواند کروموزوم X یا Y داشته باشد.
جنسیت جنین چگونه تشخیص داده می شود؟ از ۲۳ جفت کروموزوم که به ارث می رسد، یک کروموزوم جنسیت را تعیین می کند. این جفت کروموزوم یا شامل دو کروموزوم X است ( جنس مونث)  که کودک دختر می شود و یا یکی کروموزوم X و یک کروموزوم Y که کودک پسر می شود. تخمک همیشه شامل یک کروموزوم X است در حالی که اسپرم می تواند کروموزوم X یا Y داشته باشد. تعیین جنسیت فرزند شما توسط پدر انجام می شود. اگر اسپرم با کروموزوم X تخمک را باروری کند، جنین دختر خواهد بود و اگر اسپرمی  که کروموزوم Y دارد تخمک را بارور کند جنین پسر می شود. در جنس مذکر، هر دو کروموزوم X و Y فعال هستند. در زنان، وقتی که یکی از دو کروموزوم X  در مراحل اولیه نمو غیر فعال می شود از دوتایی شدن پیشگیری می شود.

واریاسیون های ژنی
این تغییرات در هر ژن دو راه دارد، یکی از هر والد به ارث می رسد. ممکن است دو تا چندین هزار آلل بر روی ژن ها باشد، اگر چه هر فرد می تواند تنها دو تا را داشته باشد. این واریاسیون های آلل که در بین افراد مختلف متفاوت است مثلا رنگ چشم ها و یا شکل  گوش ها.

اختلالات ژنتیکی
بیماری های ژنتیکی بر اساس این که آلل بیماری غالب یا مغلوب باشد دو نوع است. وراثت های غالب و وراثت های مغلوب. هر یک از این انواع هم دو فرم دارند. اگر اختلال ( آلل بیماری) بر روی کروموزوم های غیرجنسی یا اتوزوم قرار داشته باشد به آن ها وراثت اتوزومی غالب یا مغلوب می گویند که جنسیت در تعیین آن ها نقشی ندارد و اگر آلل بیماری بر روی کروموزوم های جنسی باشد بیماری وابسته به جنس ( وابسته به X)   می شود.

الگوهای وراثتی – ژن های غالب و مغلوب
در این جا صفت رنگ چشم بررسی می شود. ژن مغلوب برای رنگ چشم آبی و ژن غالب برای رنگ چشم قهوه ای می باشد. دو نسخه از ژن های مغلوب وفتی که هر دو والد چشم آبی باشند در این جا نشان داده شده است. تمامی کودکان در این جا چشم آبی خواهند بود.
ژن های مغلوب و مختلط
در این مثال هر کودک حداقل یک ژن رنگ آبی چشم را که مغلوب است از والدین به ارث می برد. بر اساس این که سایر ژن ها غالب یا مغلوب باشند، ۵۰ درصد احتمال به ارث رسیدن این ژن وجود دارد. دو نسخه از ژن های مختلط. در این جا هر کودک ۲۵ درصد احتمال به ارث بردن دو ژن مغلوب را دارد و چشمان آبی خواهند داشت و ۷۵ درصد چشمان قهوه ای و ژن غالب دارند. 
ژن های غالب و مغلوب
در این نمونه، تمام کودکان چشمان قهوه ای خواهند داشت.
منبع: نسخه
19581
کد: 145911
22 تير 1396 - 13:46
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: