572
کد: 163797
12 دی 1396 - 15:34
اگر عضو یا مفصلی از حرکت باز بماند به آن فلجی گفته می‌شود. در زبان فارسی بی‌حسی دست و پا را فلجی نامند.
اگر عضو یا مفصلی از حرکت باز بماند به آن فلجی گفته می‌شود. در زبان فارسی بی‌حسی دست و پا را فلجی نامند، ولی در زبان عربی فلج به معنی کجی پاهاست.
به طور کلی فلجی یعنی از کار افتادن نیمی از بدن یا تمام بدن که کودک را از راه رفتن یا هر حرکتی بازدارد.

علت فلج کودکان
فلج شدن علت‌های گوناگونی دارد. یکی از علل آن مادرزادی است. علت دیگر می‌تواند «رطوبت لطیفی» باشد که کودک را از راه رفتن باز می‌دارد و باعث فلجی عصب می‌شود.
عامل دیگری که ایجاد فلجی می‌کند، عفونت شدید ماده خاکستری نخاع است.

درمان فلج کودکان با طب سنتی
میوه «توت فرنگی» برای درمان فلج اطفال مفید است. در پژوهش‌ها روشن شده است که توت‏فرنگى عامل بیمارى‏زاى عفونت شدید ماده خاکسترى نخاع را که در اطفال به صورت فلج اطفال ظاهر مى‏شود از بین می‌برد.
«سیر» نیز تا حد زیادى کودکان را از بیماری فلج نجات مى‏دهد. همچنین معجون «کاسکبینج» برای بسیاری از بیماری‌ها به خصوص بیماری‌های اطفال و کودکانی که مبتلا به فلج هستند مفید بوده و شیوه استفاده از آن چنین است که این معجون را در بینی بیمار «سعوط» می‌کنند. البته می‌توان کاسکبینج را همراه با انواع «شلیثا»، «سعوط» کرد.
در اینجا ابتدا ترکیب معجون شلیثا و سپس ترکیب معجون کاسکبینج شرح داده می‌شود.
ترکیبات شلیثا چنین است:
«مشک خالص»، «حماما»، «عیدان البَلَسان»، «فرفیون» و «اشنان نبطى»، «تخم کرفس»،  «تخم سداب»، و «اشنه» و «کبریت زرد» و «سرگین گاو کوهی» و «سرگین بز کوهی» و «کافور» و «خربق سفید» و «خربق سیاه» و «میعه سائله» و «سعد» و «مامیران چینى» و «تخم هلیون» و «بداسقیان» که کف الکلب است و «اصابع صُفر» و «بیخ کاسنى» و «حب المحلب» و «گَشت برگَشت» و «خردل سفید»، از هر یک ۳۶ / ۶ گرم؛ «مروارید ناسفته»، «زعفران»، «ساذج هندى»، «سلیخه»، «دبق پوست کنده»، «جوزبوا»، «فقاح اذخر»، «جندبیدستر»، «تخم جرجیر» و «تخم زوفرا»، از هر یک ۸۳ / ۳۱ گرم «طلا» و «نقره» ساییده؛ و «زرنب»، «حب بلسان»، «شونیز»، «زاج الاساکفه»، «خرء الثعلب»، «پوست ریشه کَبَر»، از هر یک ۵۹ / ۱ گرم؛ «ابریشم خام غیر محرق»، «فلفل سفید»، «زنجبیل»، «ریشه شوید»، یا «تخم شوید»، «جنطیانا»، یا «فقاح الاذخر»، «لسان العصافیر»، «نمک هندی»، «صعتر فارسى»، «عاقرقرحا»، «زراوند مدحرج»، «بندق هندى»، «ابهل»، «قفر الیهود»، «هزارچشان»، و «شَش بندان»، از هر یک ۷۳ / ۱۲ گرم؛ «قرنفل»، «سنبل الطیب»، «قُسط تلخ»،  «حرمل»،  «عود هندى»، «پرسیاوشان» و «قاقله»، از هر یک ۵۵ / ۹ گرم؛ «ریشه سوسن آسمانجونى»، «بسباسه»، «خاک چهار راه»، «ماء السوسن»، «ماء الکشوث»، از هر یک ۱۸ / ۳ گرم؛ «مصطکى»، ۵۵ / ۹ گرم؛ «سیب»، بیست عدد؛ «تخم رازیانج»، «زوفاى خشک»، از هر یک ۱۰ / ۱۹ گرم؛ «فلفل سیاه»،  «دارفلفل»، «بزر البنج سفید»، «زراوند طویل» و «افیون»، از هر یک ۶۷ / ۶۳ گرم، «اکلیل الملک»، ۳۲ / ۱۴ گرم، «برزقطونا» و «بسد» از هر یک ۷۹ / ۱۳ گرم، داروها را بکوبید و غربال کنید و سپس از مواد حاضر آنچه قابل خیساندن است را با «شربت ریحانى کهنه» بخیسانید و به اندازه سه برابر وزن داروها با «عسل کف گرفته» خمیر کنید و در ظرفى بگذارید و بعد از شش ماه استفاده شود. میزان نوشیدن آن به اندازه ۱۸/ ۰ گرم با «آب بیخ رازیانه» و «بیخ کرفس» و «سعوط» از این مواد به میزان ۰۹/ ۰ گرم با «آب شاه‏دانج» یا «آب مرزنجوش» و زمان استفاده از آن هنگام طلوع شعراى یمانیه که «کلب الجبار» گفته می‌شود است.

طرز تهیه معجون کاسکبینج به شرح زیر است:
«سلیخه»، «جفت افرید»، «لفاح»، «حرمل»، «دانه ابهل»، «زراوند بلند و گرد»، «مشک» و «عنبر» و «دانه بَلَسان» از هر کدام ۷۳ / ۱۲ گرم، «گل میخک» و «افرنجمشک» از هر کدام ۴۰ / ۷۶ گرم، «هل» ۵۶ / ۴۴ گرم، «قُسط تلخ»، «جوزبوا»، «هلیله زرد» و «أفیون» از هر کدام ۴۶ / ۲۵ گرم، «دارچین» و «زرنیخ زرد» و «سیاه دانه» و «بذر گل همیشه بهار زرد رنگ» از هر کدام ۳۶ / ۶ گرم، «سکبینج»، «زرنباد» و «درونج» و «میعه سائله» و «مر صاف» از هر کدام ۸۳ / ۳۱ گرم، «بسباسه» و «سعد» و «زعفران» و «کسرتا» و «نارمشک» و «دانه برگ بو یا دانه غار» از هر کدام ۸۳ / ۳۱ گرم، «مغاث» و «یبروح الصنم» از هر کدام ۷۵ / ۴۷ گرم، «مورد اسفرم» و «برگ آس» از هر کدام ۵۵ / ۳ گرم. این مواد را باید با هم جمع کرده و کوفته و سپس الک شود و با «عسل منزوع الرغوه» معجونی درست کرده و این شربت از ۸۱ / ۳ گرم تا ۵۴ / ۴ گرم بعد از شش ماه مورد استفاده قرار گیرد.
هر گاه «چونه صدف موتى»، «گَندَهَک آنوله‌سار مُدَبِر به شیر ماده گاو»، «نرکچور»، «سهاگه»، «پیپل»، «سیماب مصفى»، «زنجبیل»، همه مواد به طور مساوى کوفته و الک شود و با سیماب آمیخته در آب «ادرک» که هم‌وزن داروها بلکه بیشتر از آن باشد هاون کنید که خوب حل شود و سپس از این مواد حب‌هایی به اندازه فلفل درست کرده و در سایه خشک کنید و به طفل یک حب و به جوان از دو تا چهار حب همراه با دو تا سه «برگ نازبو» و اگر نباشد با «برگ پان» بدهید، برای بیماری فلج، حکم اکسیر دارد.
همچنین اگر گیاه «طباشیر» را نرم کوبیده شود و با «آب» به کودک خورانده شود، براى درمان فلج کودکان و فلج‌هاى ناگهانى حاصل از خونریزى مغزى و تشنج نافع است.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: