پیشگیری از ویروس کرونا، نکات ایمنی پایانه های مسافربری

حتما از مسافرت و دید و بازدید نوروزی پرهیز کنید. اما اگر مجبور به مسافرت بودید، لازم است نکاتی را به کار ببرید.
دور بودن از مکان های پرجمعیت، یکی از مهم ترین عوامل در مقابله با بیماری کرونا است به همین دلیل به در خانه ماندن توصیه می شود. همچنین تاکید بر این است که نوروز امسال در خانه بمانید و حتما از مسافرت و دید و بازدید نوروزی پرهیز کنید. اما اگر مجبور به مسافرت بودید، لازم است نکاتی را به کار ببرید. ضمن اینکه برای سفر در بارداری حتما با پزشک خود مشورت کنید.

توصیه های بهداشتی برای مسافران و مراجعه کنندگان پایانه های مسافربری
ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺐ دﺳت‌ﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن (ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ) و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮑﻞ، ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ دﻫﺎن، ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ و ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎء و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻏﺬا ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 از ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﺤﯿﻂ‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
  در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر، ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻧﺎﺧﻦ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﮐمهﻫﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻟﺐ ﺗﺎپ، ﺗﺒﻠﺖ، ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه در و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن از دﺳﺘﮑﺶ و ﯾﺎ از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮدن (در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ آرﻧﺞ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ) ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 از دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨد.
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﯿﻒ، ﺳﺎک ﻫﻤﺮاه ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده کنند.
 ﻣﺴﺎﻓﺮان از دﺳﺖ زدن ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﻣﺴﺎﻓﺮان ورودی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮزی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ‌ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﺑﺎرﺑﺮی از ﺗﺮدد و رﻓﺖو آﻣﺪ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در داﺧﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ، از دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﺘﮕﺎن در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ از دﺳﺖ دادن و روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺮدد ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. به‌ﻮﯾﮋه در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻃﺒﺦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺳﺮو ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ، ﺳﻤﺎق و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی‌ﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎنه‌ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮو ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 در ﺻﻮرت ﺳﺮو ﻏﺬا در رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﻮﻓﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوری ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ روﺑﺎز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎنه‌ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﻤﻨﻮع می‌باﺷﺪ.
 از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﺧﻄﺮﻧﺎک ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬای آﻣﺎده ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞ، ﺳیب‌زﻣﯿﻨﯽ و تخم‌مرغ آب ﭘﺰ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در داﺧﻞ و ﺣﺎﺷﯿﻪ و اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
منبع: سامانه اطلاع رسانی کرونا