هزینه زایمان در بیمارستان آتیه تهران

هزينه هاي زايمان طبيعي به صورت آزاد با يك شب بستري مبلغ 40.000.000 ريال برآورد مي گردد كه در صورت انتخاب اتاق خصوصي اين هزينه افزايش مي يابد.
وب سایت بیمارستان آتیه:بر اساس آخرین اطلاعات وب سایت بیمارستان آتیه در تاریخ اول آبان 1393، هزينه هاي زايمان طبيعي به صورت آزاد با يك شب بستري مبلغ 40.000.000 ريال برآورد مي گردد كه در صورت انتخاب اتاق خصوصي اين هزينه افزايش مي يابد.

هزینه های زایمان

هزينه هاي زايمان طبيعي با يك شب بستري با تعرفه بيمه هاي طرف قرارداد مبلغ 25.000.000 ريال مي باشد

هزينه هاي زايمان سزارين با يك شب بستري به صورت آزاد مبلغ 65.000.000 ريال تا 70.000.000 ريال مي باشد

هزينه هاي زايمان سزارين با يك شب بستري با تعرفه بيمه هاي طرف قرارداد مبلغ40.000.000 تا  45.000.000 ريال برآورد مي گرددتوضيحات:

الف: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك نوزادان پرونده جداگانه تشكيل شده و هزينه ها براي بيماران خصوصي به صورت آزاد محاسبه خواهد شد

ب: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك متخصص نوزادان، پرونده جداگانه اي تشكيل شده و دريافت معرفي نامه مجدد نيز به نام نوزاد الزامي مي باشد

ج: هزينه هاي فوق به صورت تقريبي بوده و با توجه به انتخاب پزشك معالج متغيير خواهد بود

د: بيمه هاي طرف قرارداد، جهت اقامت بيشتر از 48 ساعت (بانظر پزشك معالج) تعهدي در قبال پرداخت هزينه ها ندارند

ه: لطفا هنگام پذيرش بيمار در بيمارستان حتماً نوع بيمه طرف قرارداد بيمارستان مشخص گردد در غير اين صورت بيمارستان هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد

و: در صورتي كه در حين عمل سزارين نياز به انجام عمل ديگري با صلاحديد پزشك باشد تاييد آن عمل بر روي معرفي نامه بيمار تا قبل از ترخيص الزامي مي باشد

- هزينه هاي بالا مربوط به اتاق هاي دو تخته و چند تخته مي باشد
- هزينه اتاق خصوصي را جز بيمه بانك، مابقي بيمه ها پرداخت نمي كنند

ي: لازم به ذكر مي باشد هزينه دوقلو 5.000.000 ريال بيشتر است (سه قلو نيز به همين ترتيب بابت هر قل 5.000.000 ريال اضافه مي شود)

52443
کد: 51781
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha