لالایی برای نوزاد، نقاط مختلف ایران

لالالا عزیز کبک مستم! میون کبک ها دل بر تو بستم. تموم کبک ها رفتن به بازی...
کاشمر خراسان

لالالا گل نازی،
بابات رفته به سربازی
لالالا گل پسته، 
شدم از گریه هات خسته.
لالالا گل زیره،
دوخورو ای چشم حیزه
لالالا گل عناب،
شدم از گریه هات بی تاب
لالالا گل جارو،
دخورو ای بچه ی پر رو.

ترجمه از ترکی

از سرو صدای لالایی من،
مردم از خانه ها گریزانند
هر روز یک آجر می افتد
از سرای عمر من.

شیراز

لالالا عزیز کبک مستم!
میون کبک ها دل بر تو بستم.
تموم کبک ها رفتن به بازی،
من بیچاره پابست تو هستم.