تصویری: سونوگرافی چهار بعدی در بارداری

ما در اینجا تقویمی برای شما تهیه کرده‌ایم که توسط آن می‌توانید تصاویری از سونوگرافی جنین را در هفته‌های مختلف بارداری مشاهده کنید.
نی نی بان: سونوگرافی جنین از ابتدای بارداری تا ماه‌های آخر آن برای آگاهی از شرایط جنین به کار می‌رود. این اطلاعات ممکن است درباره جایگاه جفت، تعیین جنسیت جنین یا سلامت او باشد. ما در اینجا تقویمی برای شما تهیه کرده‌ایم که توسط آن می‌توانید تصاویری از سونوگرافی جنین را در هفته‌های مختلف بارداری مشاهده کنید. شما همچنین می‌توانید تغییرات هفتگی چهره را ببینید. بسیاری از مادران این تصاویر را در طول بارداری برای خود مفید دانستند.

عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد    عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد 
هفته 17 بارداری                                       هفته 18 بارداری 

 عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد    عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد  
هفته 19 بارداری                                 هفته 20 بارداری

عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد    عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد
هفته 21 بارداری                                  هفته 22 بارداری 

عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد    عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد  
هفته 23 بارداری                       دوقلوها در هفته 23 بارداری

عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد     عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد 
هفته 24 بارداری                                هفته 25 بارداری 

 عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد     عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد
هفته 26 بارداری                                      هفته 27 بارداری 
 
عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد       عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد 
هفته 28 بارداری                                   هفته 29 بارداری 

 عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد     عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد  
هفته 30 باردرای                                    هفته 31 بارداری  
  
عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد   عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد 
هفته 32 بارداری                             هفته 33 بارداری 

عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد     عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد 
هفته 34 بارداری                               هفته 35 بارداری

 عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد     عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد 
هفته 36 بارداری                                 هفته 37 بارداری

 عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد     عکس‌هایی واقعی از کودکان قبل و بعد از تولد 
هفته 38 بارداری                          هفته 39 بارداری