لالایی کودکانه: گل و ماهور

بخواب ای گل، گل زیبا / لالا لالا، لالا لالا

بخواب ای گل، گل زیبا
لالا لالا، لالا لالا
 
گل سوسن، گل کوکب
گل مریم، گل مینا
 
به روی مثل ماه تو
ستاره می زنه سو سو

لالایی کودکانه: گل و ماهور
 
بخواب ای ماه تابانم
لالا لالا گل شب بو
 
بگو آهسته زیر لب
خدای مهربان من
          
به امید تو می خوابم
لالا لالا گل لادن