آموزش سلام کردن به کودکان، چگونه؟

درمورد سلام کردن، حساسیت نشان ندهید اما تشویقش کنید.
 پرسش: فرزند 6 ساله ای دارم که وقتی به مهمانی می رویم یا برای ما مهمان می آید در ابتدا مهمان را تحویل نمی گیرد. حتی اگر پدربزرگ و مادربزرگ باشد ولی با گذشت زمان و موقع خداحافظی اجازه خروج به او نمی دهد. در سلام دادن بخیل است و احساس می کند وقتی کسی حرفی به او زد که باب میل او نبود وی را دوست ندارد و می گوید تو من رو دوست نداری تو دروغ می گویی من رو دوست داری.

پاسخ: درمورد سلام کردن، حساسیت نشان ندهید، اما تشویقش کنید. اما از قبل به او بگویید میهمانی چه ساعتی شروع می شود و حدودا چه ساعتی تمام می شود و موقع آمدن میهمان چه انتظاری از او دارید و موقع رفتن چه شرایطی باید رعایت شود. سعی کنید از روش تشویقی کمک بگیرید. اما همزمان قاطع باشید.

در مورد موضوع باب میل نبودن، به او بگویید، تو هم شاید خیلی از رفتارهای من و یا اشخاصی را که دوست داری نپسندی. من هم برخی کارهای تو را نمی پسندم، اما معنیش دوست نداشتن نیست. زیرا می شود ما کارهای هم را نپسندیم، اما قلبا همدیگر را دوست بداریم . در این خصوص اگر بتوانید گاهی مثال های ملموس بزنید، بسیار بهتر خواهد بود.


منبع: تبیان