سفت شدن ملاج نوزاد، چه زمانی است؟

دست روی ملاج پسرم گزارد گفت زود سفت شده این مسئله می تونه ربطی به سردرد و مشکلات چشمی در آینده داشته باشد؟
پرسش: پسرم حدود دو ماه قبل بردمش پیش یک دکتر طب سنتی. وقتی دست روی ملاج پسرم گزارد گفت زود سفت شده این مسئله می تونه ربطی به سردرد و مشکلات چشمی در آینده داشته باشد؟

پاسخ: زمان طبیعی بسته شدن خلفی، 4 ماهگی و بسته شدن ملاج قدامی 9-18 ماهگی است بنابراین اگر در 15 ماهگی هر دو ملاج کودک شما بسته بوده، باز هم غیر طبیعی نیست. اگر واقعا زودتر از زمان طبیعی بسته شده بود نیاز به بررسی و مراجعه به متخصص کودکان است.


منبع: تبیان