علت راه نرفتن نوزاد، هشت ماه دارد

نوزادم موقع راه رفتن پاشو درست نمی ذاره رو انگشتاش می ایسته.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر هشت ماهم بدون کمک می شینه. از هفت ماهگی نشست، دو ماهگی گردن گرفت، پنج ماهگیشم چرخید رو شکم. ولی چهار دست و پا نمی ره. وقتی می ذارم رو شکمش گریه می کنه. موقع تاتی کردنم پاشو درست نمی ذاره رو انگشتاش می ایسته. البته تو روروئک که باشه راحت راه می ره. ‌مشکلی که نداره؟

پاسخ دکتر عبدالرحمان عبدی، متخصص اطفال:
ممکن است رباط پشت پایش که به آن آشیل می گویند، کمی کوتاهی داشته باشد و به همین علت روی نوک پا می ایستد. پایش را صاف کنید و ماساژ دهید. اگر درست شد که مشکلی ندارد، اگر نشد به متخصص ارتوپدی مراجعه کنید. در ضمن برای اصلاح این وضعیت نوزادتان تا یک سالگی فرصت دارد.