بسته شدن ملاج نوزاد، کی اتفاق میفتد؟

زمانی که شما سر نوزادتان را لمس می کنید، نقاط نرمی جلب توجه می کنند.
در ابتدا، سر نوزاد دارای ظاهری پهن یا کشیده و بزرگتر از حد معمول است که حالت خربزه یا کمبوزه ای در زایمان طبیعی شایع تر است.

جمجه یا استخوان سر جنین
از چندین بخش استخوانی انعطاف پذیر که بهم متصل شده اند تشکیل شده است که حالت اتصال استخوان ها جهت تطابق با کانال زایمانی و لگن مادر تغییر یافته و در واقع استخوانها بر روی هم می لغرند. معمولا زایمان طولانی سبب تغییر شکل در سر جنین گشته و در صورتی که زایمان با پا صورت گیرد، سر جنین حالت پهن تری داشته و در صورتی که زایمان توسط وکیوم انجام شود، سر جنین حالت کشیده تری می یابد.

زمانی که شما سر نوزادتان را لمس می کنید، نقاط نرمی جلب توجه می کنند. در واقع دو منطقه نرم، یکی در بخش جلویی سر و دیگر در بخش پشتی سر لمس می شوند، به این مناطق ملاج یا فونتانل گفته می شود.

ملاج ها،
بخش هایی هستند که رشد استخوانهای سر از آنجا صورت می پذیرد. ملاج لمس شونده در بخش جلویی سر دارای چهار ضلع بوده و لوزی شکل است و ممکن است در زمان گریه کردن نوزاد به بیرون برآمده شود. این ملاج در نه تا هجده ماهگی بسته می شود و در واقع استخوانها سفت می شوند.

در صورتی که ملاج قدامی یا جلویی تا هجده ماهگی بسته نگردد
مراجعه به پزشک متخصص اطفال الزامی است. ملاج خلفی کوچکتر از ملاج قدامی بوده، در پشت سر قرار دارد و در هفته ششم زندگی نوزاد بسته می شود.

باید بدانید، عدم بسته شدن هر یک از ملاجها غیر طبیعی بوده و نیازمند بررسی توسط پزشک متخصص اطفال می باشد.
منبع: سلامت بانوان اوما